Definicija

Bol ulnarnog zgloba jeste bol u regiji malog prsta (ulnarna strana) zgloba ručja. Bol može varirati od blagog do ozbiljnog kod određenih slučajeva; te onemogućavati izvođenje jednostavnih zadataka.

Pronalaženje tačnog uzroka bola može biti otežano; te se tokom adekvatne dijagnoze, bol ulnarnog zgloba može lečiti primenom hirurških ili drugih metoda.

 

Simptomi

Najčešći znaci i simptomi bola ulnarnog zgloba podrazumevaju:

Bol u regiji malog prsta (unutrašnja strana) zgloba ručja

Osetljivost tokom pritiska na kosti zgloba ručja

Hematomi koštanog tkiva

Sindrom iskakanja ili zvuk kliktanja kostiju

Nemogućnost okretanja dlana ka dole

 

Uzroci

Jačina bola u ulnarnom zglobu može biti varijabilna, u zavisnosti od uzroka. Individua može iskusiti izražen bol prilikom pokušaja stezanja ili uvrtanja zgloba. Mnogobrojni potencijalni uzroci mogu usloviti nastanak bolnog zgloba ručja i to su:

Artritis: zapaljenski proces jednog ili više zglobova, koji uslovljavaju bol i ukočensot koji se mogu pogoršati sa godinama.

Traumatsku povredu: bavljenje određenim sportovima kao što su golf i fudbal mogu oštetiti ligamente ili tetive u zglobu ručja.

Povreda usled prekomerne upotrebe zgloba: bavljenje određenim sportovima kao što su tenis ili golf ili potreba određenih uređaja kao štu tastatura kompjutera ili miš u dužem vremenskom periodu mogu opterećivati zglob i usloviti nastanak bola.

 

Lečenje

Terapeutski pristupi kod bol zgloba ručja najčešće zavise od uzročnog stanja.

Postoji nekoliko preporučenih terapeutskih opcija:

Primena određenih medikamenata koji mogu poboljšati bolne simptome zgloba ručja

Upotreba kortizonskih injekcija može pomoći u olakšavanju bolova udruženih sa zglobom ručja

Imobilizacija: nošenje uložaka ili ortopedskih pomagala može privremeno smanjiti intenzitet bola  prevenirati nastanak rotacije podlakta

Izbegavanje bavljenjem određenim sportskim aktivnostima ili modifikacija broja provedenih sati u učestvovanju određenim sportom kao što su tenis ili zlato može biti od pomoći u prevenciji bola.

Kod ozbiljnijih slučajeva kada bol perzistira uprkos primenjenom medikamentoznom ili imobilizacionom tretmanu, hirurški pristup je indikovan. Postoji nekoliko hirurških procedura kod postojanja bola u zglobu ručja i one uključuju:

Artroskopsku hirurgiju: minimalno invazivnu proceduru koja podrazumeva inserciju endoskopa (fleksibilnog tubusa) intraartikularno putem kreiranja manje incizije.

Hirurška procedura koja uključuje zamenu tetive ligamentom

Hirurška procedura koja podrazumeva rekonstrukciju afeciranog zgloba

U postoperativnom toku, zglob ručja i podlaktica su u gipsanoj imobilizaciji u periodu od oko četiri do šest nedelja. Posebno preporučena opcija radi dodatnog lečenja jeste okupaciona terapija. Okupaciona terapija jeste vid terapije koji se primenjuje nakon određenih vežbi u cilju razvoja, oporavka i održanja određenih veština kao što su povećanje obima pokreta zgloba ručja.

Poptun oporavak može se očekivati nakon tri do šest meseci.

 

Prevencija

Postoji nekoliko mera koje mogu pomoći u prevenciji nastanka bola u ulnarnoj regiji:

Adekvatno zagrevanje pre započinjanja bilo koje fizičke aktivnosti

Edukacija o specijalnim tehnikama u određenim sportovima u cilju izbegavanja povreda

Ograničavanje vremena provedenog u bavljanju određenim sportovima u cilju smanjenja opterećenja zgloba

Pauziranje između određenih aktivnosti (baštovanstvo, pisanje i drugi)

Nošenje zaštitne opreme tokom učestvovanja u određenim sportovima.