Definicija

Periferna neuropatija predstavlja grupu oboljenja kod kojih je prisutno oštećenje perifernih nerava koje dovodi do nastanka slabosti, utrnulosti i bola u rukama i nogama. Takođe može zahvatiti druge regije organizma.

Periferni nervni sistem predstavlja mrežu nerava koji propagiraju informacije iz moždanog područja i kičmene moždine (centralnog nevnog sistema) u druge regije organizma. Dijabetes (šećerna bolest) predstavlja najčešći uzrok periferne neuropatije, a  ostale uzroke spadaju traumatske povrede, infekcije, metabolički poremećaji, nasledni uzroci kao i ekspozicija toksičnim supstancama. Kod  individua sa perifernom neuropatijom prisutni su generalizovani simptomi kao što su osećaj probadajućeg bola ili pečenja distalnih regija ekstremiteta, kao i peckanje.

Terapeutski modaliteti najčešće podrazumevaju lečenje uzročnog stanja kao i primenu medikamentozne terapije u cilju redukcije bola i diskomfora.

 

Simptomi

Budući da periferni nervni sistem podrazumeva različite vrste nerava kao i njihove mnogobrojne funkcije, simptomatologija varira u zavisnosti od zahvaćenih nerava. Nervi mogu biti klasifikovani u sledeće grupe:

·         Senzorni nervi koji su odgovorni za prijem senzornih impulsa sa kože kao što je temperaturna vrednost, bol, vibracije ili dodir

·         Motorni nervi odgovorni su za kontrolu funkcije mišićnog sistema i pokreta

·         Autonomni nervi odgovorni su za kontrolu odgovarajućih funkcija kao što su vrednost krvnog pritiska, srčana frekvenca, varenje i funkcije mokraćne bešike

 

Znaci i simptomi periferne neuropatije mogu uključivati:

·         Utrnulost i osećaj peckanja u stopalima i šakama

·         Probadajući ili bol u vidu pečenja

·         Ekstremna osetljivost na dodir

·         Gubitak ravnoteže ili koordinacije

·         Mišićnu slabost ili paralizu

 

U slučaju zahvaćenosti perifernih nerava, znaci i simptomi mogu uključivati:

·         Nemogućnost tolerancije  toplote kao i izraženo znojenje

·         Poremećaj funkcije creva, mokraćne bešike ili gastrointestinalnih poremećaja

·         Vrtoglavica usled promena u vrednostima krvnog pritiska

 

Uzroci

Postoje brojni uzročni faktori koji mogu izazvati nastanak neuropatija. Ti faktori podrazumevaju:

·         Dijabetes

·         Ekspoziciju hemijskim toksinima

·         Alkoholizam

·         Autoimunska oboljenja

·         Određenu medikamentoznu terapiju

·         Virusne ili bakterijske infekcije

·         Deficijenciju vitamina

·         Traumu ili pritisak na nerve tokom padova ili sportskih povreda

·         Tumore

·         Nasledna oboljenja

·         Oboljenja koštane srži

·         Druge bolesti

 

Faktori rizika

Faktori udruženi sa povećanim rizikom za nastanak periferne neuropatije podrazumevaju:

·         Dijabetes melitus

·         Konzumaciju velikih količina alkohola

·         Porodičnu istoriju periferne neuropatije

·         Ponavljane pokrete

·         Deficijenciju vitamina

·         Ekspoziciju hemijskim toksinima

·         Infekcije  (Lajmsku bolest, varičela-zoster, Epštajn Barov virus, hepatitis C kao i HIV infekciju)

·         Autoimunska oboljenja (reumatoidni arthritis i lupus)

·         Poremećaje bubrega, jetre i štitaste žlezde

 

Komplikacije

Komplikacije periferne neuropatije mogu podrazumevati sledeće:

·        Opekotine i povrede kožnog omotača: nesposobnost adekvatne percepcije promene temperature ili bola usled osećaja utrnulosti u određenim regijama organizma

·         Infekcije

 

Lečenje

Terapeutski pristup perifernoj neuropatiji podrazumeva lečenje uzročnog stanja kao i olakšavanje simptoma. Takvi vidovi tretmana mogu biti:

·        Analgetici: Upotreba nesteroidnih antiinflamatornih lekova u cilju olakšavanja blagih simptoma

·        Antiepileptička terapija: Upotreba određenih medikamenata kao što su gabapentin (Gralise, Neurontin) i pregabalin (Lyirica) u cilju lečenja epilepsije i olakšavanja nervnog bola.

·         Capsaicin: topikalna krema sa aktivnom supstancom Capsaicin koja se prirodno nalazi u ljutim paprikama i izaziva blago poboljšanje kod simptoma periferne neuropatije kao što su osećaj pečenja i iritacije

·         Antidepresivi: upotreba određenih antidepresiva, kao što su amitriptilin, doksepin i nortriptilin (Pamelor) u cilju olakšavanja bola pomoću interakcije hemijskih procesa u moždanim strukturama i kičmenoj moždini predstavljaju glavne uzroke.

 

Postoje različiti vidovi terapijskih modaliteta i procedura koji se primenjuju u olakšavanju znakova i simptoma  kod periferne neuropatije. Oni podrazumevaju:

·         Transkutanu električnu nervnu stimulaciju (TENS):  proceduru koja podrazumeva upotrebu adhezivnih (prijanjajućih) elektroda  koje se plasiraju na kožu u cilju generisanja delikatnih električnih impulsa karakterisanih različitom frekvencom.

·         Razmena  plazme:   proces koji podrazumeva uklanjanje odgovarajuće količine krvi iz organizma sa ciljem uklanjanja antitela i drugih proteina iz cirkulatornog sistema i njihovu zamenu proteinskom suspenzijom nazvanom humani albumin i ponovno administriranje u organizam.

·          Intravenski imuni globulin : Vid terapije koji podrazumeva administriranje visokih koncentracija proteina koja poseduje funkciju antitela (imunoglobulini)

·         Fizikalna terapija : rehabilitacioni program putem koga se primenjuju specifične pasivne i aktivne vežbe dizajnirane sa ciljem poboljšanja mišićne slabosti i funkcije

·         Hirurški pristup

 

Prevencija

Najadekvatniji vid prevencije predstavlja rešavanje uzročnog medicinskog stanja koje mož biti dijabetes, alkoholizam ili reumatodini artritis. Pridržavanje pravilnog načina života predstavlja odličan način za prevenciju ovog poremećaja. Ti postupci podrazumevaju:

Ishranu bogatu  zdravim namirnicama

Unos adekvatnih nutritivnih materija (suplementi vitamina B-12)

Redovna fizička aktivnost

Izbegavanje ekspozicije toksičnim hemikalijama

Prestanak konzumacije duvana.