Definicija

Zadnji ligament kolena (PCL) jeste najsnažniji ligament u kolenom zglobu. Ligamenti predstavljaju jake tvorevine tkiva koje povezuju kost sa drugom kosti. Zadnji ligament kolena pruža se duž zadnje strane kolena od donjeg dela natkolene kosti do gornjeg okrajka potkolene kosti.

Povreda zadnjeg ligamenta kolena  nastaje kada je prisutna parcijalno ili kompletno pucanje bilo kojeg dela zadnjeg kolenog ligamenta. U slučaju kidanja ligamenta, kod individue može nastati bol, otok i otežano hodanje.

Zadnji ligament kolena najređe je povređivana struktura kolena.

 

Simptomi

Znaci i simptomi povrede zadnjeg ligamenta kolena podrazumevaju:

·         Bol u zglobu kolena

·         Otok kolena

·         Ukočenost kolena zgloba

·         Nestabilnost kolena zgloba

·         Osetljivost u kolenom zglobu

·         Otežano hodanje

 

Uzroci

Zadnji ligament kolena najčešče je povređen prilikom preteranog istezanja kolena kao prilikom sletanja prilikom doskoka, direktnog udarca u koleno ili pad na ispruženo koleno. Najčešći faktori koji uslovljavaju kidanje ovog ligamenta su:

·         Povreda prilikom udara u komandnu tablu: direktan udarac u koleno putem kontakta sa komandnom tablom u saobraćajnim nesrećama

·        Učestvovanje u kontaktnim sportovima: pad na ispruženo koleno prilikom sportskih aktivnosti kao što su fudbal ili mali fudbal kada su povrede kolena česte.

 

Faktori rizika

Faktori koji povećavaju rizik za nastanak povreda zadnjeg ligamenta kolena su.

Muški pol (osobe muškog pola sklonije su ovim povredama)

Učestvovanje u kontaktnim sportovima (fudbal, bejzbol, skijanje)

 

Komplikacije

Potencijalne komplikacije koje nastaju usled povrede zadnjeg ligament kolena jesu oštećenje ostalih struktura u zglobu kolena.  U zavisnosti od stepena povrede, dodatnih strukturalnih oštećenja mogu nastati  dugotrajniji bol u kolenu i nestabilnost.Nadalje, rizik za eventualni nastanak artritisa kod afeciranog kolena je viši.

 

Lečenje

Terapeutski pristupi kod povreda zadnjeg ligamenta kolena zavise od karaktera povrede kao i od individualnog načina života osobe. Terapeutske opcije mogu podrazumevati:

Aplikaciju leda na povređenu regiju

Upotrebu imobilizacionih ortopedskih pomagala

Elevaciju povređenog zgloba ( iznad nivoa srca)

Primena medikamentozne terapije tokom perioda bola kao što su Ibuprofen (Advil,Motrin IB, drugi) ili naproksen (Aleve) u cilju minimiziranja bola i otoka.

Redovna fizikalna terapija u cilju ojačanja muskulature kolena i održavanje fizioloških obima pokreta

Aspiracija sadržaja zgloba: procedura u kojoj se putem igle aspirira sadržaj iz  zglobnog prostora u slučaju prevelikog oticanja zgloba kao i posledičnog ograničenja pokreta u kolenom zglobu

Kod težih slučajeva, hirurški pristup je preporučen u cilju rekonstrukcije ligamenta

 

Prevencija

Postoji nekoliko preporuka koje mogu pomoći u minimiziranju rizika za nastanak povreda ligamenta i oni uključuju:

Adekvatnu upotrebu odgovarajuće odeće/opreme prilikom bavljenja fizičkim aktivnostima

Istezanje mišića svakodnevno u cilju održavanja adekvatnog obima pokreta u zglobovima

Oprez prilikom učestvovanja u sportovima kao što su fudbal i mali fudbal (rukomet, odbojka)