Definicija

Prevremena disfunkcija ovarijuma predstavlja gubitak funkcije ovarijuma kod žena pre 40-tih godina  života. Kada nastane insuficijencija ovarijuma, oni prestaju sa generisanjem fizioloških količina estrogena ili oslobađanja jajnih ćelija, što za uzvrat uslovljava nastanak infertilnosti (neplodnosti).

Kod prevremene disfunkcije jajnika, ženske osobe poseduju iregularne menstrualne periode ili mogu čak i zatrudneti. Stanje je često udruženo sa prevremenom menopauzom, ali ipak razlika je u tome što osoba sa prevremenom menopauzom gubi redovne menstrualne cikluse i ne može zatrudneti.

Dok je tačan etipatogenetski mehanizam prevremene ovarijalne insuficijencije nepoznat, uspostavljanje fizioloških vrednosti estrogena kod žene može prevenirati nastanak daljih kompliakcija u vidu osteoporoze. Neplodnost je izuzetno težak vid mogućih komplikacija i jako se teško leči.

 

Simptomi

Najčešći znaci i simptomi prevremene ovarijalne disfunkcije uključuju:

Iregularne ili neredovne menstrualne cikluse

Tople valunge

Noćno znojenje

Suvoću vagine

Iritabilnost

Bolan seksualni odnos

Slabiju koncentraciju

Nizak libido

Otežano spavanje

 

Uzroci

Iako je tačan etippatogenetski mehanizam još  uvek nepoznat, genetske kao i promene  u imunskom sistemu ženske osobe mogu imati uticaja na nastanak prevremene disfunkcije jajnika. Ove promene mogu uključivati:

Hromozomalne defekte: određena genetska stanja koja su udružena sa prevremenom disfunkcijom jajnika kao što je Turnerov sindrom, stanje u kome je žena rođena sa jednim X hromozomom umesto sa dva.

Hemoterapija i radijaciona terapije: prevremena disfunkcija jajnika može rezultovati u slučaju da je gentički materijal u ćelijama oštećen usled lečenja indukovanog toksinima. Druge štetne materije, kao što je duvanski dim, hemikalije kao i virusi mogu takođe usloviti nastanak insuficijencije ovarijuma.

Poremećaji imunog sistema: u slučaju da određene promene u sklopu imunog sistema započnu sa produkcijom antitela  u kome ženino telo napada sopstveno tkivo jajnika, krajnji rezultat može biti oštećenje jajnih ćelija.

Neidentifikovani faktori: postoje određeni faktori koji ostaju nepoznati kao osnovno uzročno stanje prevremene disfunkcije ovarijuma. Dalja ispitivanja su indikovana.

 

Faktori rizika

Određeni faktori koji povećavaju rizik za nastanak prevremene disfunkcije jajnika uključuju:

Starost (najčešće kod žena u period od 35-40 godina)

Postojanje porodične istorije prevremene ovarijalne disfunkcije

 

Komplikacije

Komplikacije koje mogu nastati usled prevremene disfunkcije jajnika uključuju sledeće:

Neplodnost: nemogućnost trudnoće

Osteoporoza: stanje koje izaziva slabe i krte kosti

Depresija ili anksioznost: usled postojanja visokg rizika za nastanak neplodnosti i drugih komplikacija, kod nekih osoba ženskog pola mogu nastati promene kao što su depresija i anksioznost

 

Lečenje

Terapeutski pristupi kod prevremene ovarijalne disfunkcije usmereni su na lečenje komplikacija koje mogu nastati usled deficijencije estrogena.

Osobe ženskog pola najčešće se u cilju ostvarivanja trudnoće podvrgavaju estrogenskoj terapiji ili in vivo fertilizaciji. Takođe je preporučeno da ženske osobe koje žele zatrudneti unose dovoljno kalcijuma kao i suplemenata vitamina D u cilju adekvatnog formiranja kostiju kao i zuba.

Detaljniji opis terapeutskog pristupa kod prevremen disfunkcije jajnika uključuju sledeće:

Terapija estrogenom: medicinska procedura koja podrazumeva suplementaciju određenih ženskih hormona (progesteron) u cilju zamene kod afunkcionalnih jajnika (estrogen). Kombinovana primena hormona može usloviti ponovnu pojavu vaginalnog krvarenja, ali neće uspostaviti fiziološku funkciju jajnika. U zavisnosti od starosti ženske osobe kao i sveukupnog zdravstvenog stanja, terapija estrogenom udružena je sa povećanim rizikom za oboljenja srca i krvnih sudova kao i karcinomom dojki.

Kalcijum i suplementi vitamina D: adekvatan unos kalcijuma i vitamina D važni su radi prevencije osteoporoze, stanja koje nastaje usled slabih i krtih kostiju

In vitro fertilizacija: proces koji podrazumeva eliminaciju jajne ćelije iz tela donora u cilju dalje fertilizacije supermom u uslovima spoljašnje sredine, in vitro (u epruveti). Oplođena jajna ćelija se tada plasira u uterus žene. Medikamenti su često preporučeni tokom ovog procesa u cilju kreiranja ravnotežnog stanja hormona radi nastanka trudnoće.