Definicija

Tahikardija predstavlja ubrzan srčani rad koji nastaje u donjim prostorijama srca (komorama). Fiziološka vrednost srčane frekvence je  60-100 u minutu kod osobe u stanju mirovanja. Tahikardija se javlja kada vrednost pulsa prevaziđe vrednost od 100 udara po minuti, sa postojanjem minimum tri iregularna srčana udara za redom.

Srčana frekvenca je kontrolisana električnim impulsima koji se šalju kroz srčano tkivo. Bilo koja promena u prenosu ovih signala dovodi do disrupcije normalne srčane funkcije i nastanka tahikardije. Kod nekih slučajeva, nastanak navedenog stanja povećava rizik za nastank infarkta, iznenadne srčane smrti ili kod ozbiljnijih slučajeva, čak i letalan ishod.

Terapeutske opcije podrazumevaju potencijalno regulisanje srčane frekvence kao i kontrolu stanja koje uslovljava nastanak tahikardije.

 

Simptomi

Najčešći simptomi i znaci tahikardije uključuju sledeće:

Ubrzan srčani rad

Iregularan srčani rad

Osećaj preskakanja u grudima

Bol u grudima

Vrtoglavicu

Gubitak daha

Pojavu nesvestica

Gubitak svesti

Kod određenih individua, tahikardija  ne mora dovoditi do postojanja bio kakve simptomatologije te može biti slučajno otkrivena prilikom kontrolnih medicinskih pregleda ili monitoringa srčane radnje.

 

Uzroci

Tahikardija je izazvana faktorima koji narušavaju normalnu električnu aktivnost impulsa koji kontrolišu frekvencu srčanog rada. Postoji nekoliko faktora koji doprinose nastanku disfunkcije srčane aktivnosti i to su:

Oštećenje srčanog tkiva usled oboljenja srca

Oboljenja ili kongentalne abnormalnosti srca

Anemija

Intenzivna fizička aktivnost

Povećan nivo stresa

Visok krvni pritisak

Konzumaciju duvana

Temperatura

Preterana konzumacija alkohola

Preterana konzumacija alkohola

Konzumacija ilegalnih droga

Neželjeni efekti određenih medikamenata

Poremećaj ravnoteže elektrolita

Povećana aktivnost funkcije štitaste žlezde (hipertiroidizam)

Najčešći tipovi tahikardije podrazumevaju sledeće:

Atrijalnu fibrilaciju: ubrzanu srčanu frekvencu izazvanu haotičnim električnim impulsima generisanim u pretkomorama.

Atrijalni flater: abnormalan srčani ritam koji nastaje u pretkomorama srca.

Supraventrikularna tahikardija (SVT): ubrzanje srčanog rada veće od fizioloških vrednosti koje nastaje u gornjim srčanim šupljinama, najčešće prisutno po rođenju.

Ventrikularna tahikardija: ubrzan srčani rad koji nastaje usled patoloških električnih impulsa u komorama i ne dozvoljava komorama adekvatno punjenje krvlju kao ni efikasnu kontrakciju u cilju istiskivanja krvi ka udaljenim regijama organizma.

Ventrikularna fibrilacija: poremećaj srčanog ritma koji nastaje kod postojanja ubrzanog srčanog rada kao i kod nepredvidljivih električnih impulse.

 

Faktori rizika

Faktori koji povećavaju rizik za nastanak tahikardije podrazumevaju:

Stariju uzrastnu dob

Postojanje porodične istorije tahikardije

Postojanje srčanog oboljenja

Postojanje visokog krvnog pritiska

Konzumacija duvana

Preterana konzumacija alkohola

Preterana konzumacija kafeina

Upotreba ilegalnih droga

Postojanje psiholoških faktora kao što je stres ili anksiozni napadi

Postojanje anemije

 

Komplikacije

Moguće komplikacije koje nastaju usled tahikardije zavise od vrste tahikardije, stepena i trajanja ubrzanog srčanog rada, kao i prisustva drugih oboljenja srca. Moguće komplikacije uključuju sledeće:

Infarkt

Srčani napad

Insuficijenciju srca

Učestale gubitke svesti

Iznenadnu smrt

 

Lečenje

Terapeutske opcije kod tahikardije imaju za cilj usporavanje srčanog rada kao i prevenciju nastanka ponovljenih epizoda.

Najčešće terapeutske opcije podrazumevaju:

Primenu antiaritmika: medikamenti sa ciljem regulisanja normalne srčane frekvence

Vagalni manevar: manevar koji olakšava regulisanje brzine srčanog rada tokom epizode bolesti (kašalj, saginjanje ili aplikacija leda na facijalnu regiju)

Kardioverzija: procedura koja uključuje primenu elektrošokova na srčani mišić putem primene elektroda na grudni koš u cilju izazivanja normalnog srčanog ritma.

Ablacija kateterom: hirurška procedura koja podrazumeva uklanjanje patoloških električnih impulsa usled postojanja ubrzanog srčanog rada.

Pejsmejker:  hirurška  implantacija manjih uređaja potkožno  u regiji grudnog koša u cilju detekcije patoloških promena i aktiviranje impulsa koji će uspostaviti normalan srčani rad.

Implantabilna kardioverzija-defibrilatorom: hirurška implantacija manjeg uređaja u regiji grudnog koša u cilju monitoringa srčanog rada, detekcije abnormalnih impulsa kao i primenu električnih šokova u cilju restoracije normalnog srčanog ritma.

Otvorena operacija na srcu: hirurška procedura koja podrazumeva ekspoziciju srčanog mišića u cilju kreiranja zaobilaznog krvnog protoka.

 

Prevencija

Postoji nekoliko preporuka radi prevencije nastanka tahikardije kao i redukcije rizika za razvoj srčanog oboljenja:

Pridržavanje zdravoj ishrani

Održavanje telesne težine u okviru fizioloških vrednosti

Redovna fizička aktivnost

Održavanje normalnih vrednosti krvnog pritiska

Održavanje normalnih vrednosti holesterola

Kontrolisanje stresogenih faktora

Prestanak konzumacije duvana

Umerena konzumacija duvana i alkohola

Izbegavanje upotrebe ilegalnih droga

Pridržavanje propisanim medikamentoznim dozama lekova

Redovni zdravstveni pregledi kao i kontrola novonastalih simptoma određenih oboljenja

Praćenje i kontrola postojećih srčanih oboljenja koja izazivaju tahikardiju.