Definicija

Tumori perifernih nerava predstavljaju tumorsku izraslinu na ili u blizini grupe nerava koji povezuju mozak i kičmenu moždinu sa drugim regijama tela. Mogu nastati u grupi perifernih nerava bilo gde u organizmu kao i dovesti do poremećaja funkcije nerava, izazivajući bol i paralizu.

Periferni tumori nerava mogu bitti kancerozni (maligni tumor perifernih nerava) ili nekancerozni (beigni tumor perifernih nerava). Individue sa određenim stanjima kao što su neurofibromatoza ili švanomatoza skloniji su nastanku tumora perifernog nervnog sistema.

Nervni tumor idele se na tri velike grupe. To su:

Neurofibrom: nekancerozni tumor koji nastaje na nervima tela. Najčešći uzrok neurofibroma je neurofibromatoza. Najčešće se javlaj u starosnoj dobi od 30 do 40 godina.

Švanom: tumori koji rastu uz structure perifernog nervnog sistema u organizmu. Najčešći  uzrok nastanka švanoma je švanomatoza.

Maligni tumori omotača perifernih nerava: agresivni, kancerozni tumori koji ratu u ćelijama koje okružuju periferne nerve.  Najčešći uzrok tumora omotača perifernih nerava je neurofibromatoza tip 1.

U zavisnosti od tipa nervnog tumora od koga individua pati kao i opšteg zdravstvenog stanja, terapeutski pristup tumorima perifernih nerava obično podrazumeva hirurško odstranjivanje tumora kao i prevenciju daljeg rasta.

 

Simptomi

Znaci i simptomi postojanja perifernih nervnih tumora uključuju:

Neuropatski bol

Pirsustvo mase, ili istanjenja mišićnih vlakana

Utrnulost

Osećaj pečenja

Slabost zahvaćenih mišića

Vrtoglavicu

Nestabilonost

 

Uzroci

Iako je precizan etiopatogenetski mehanizam nastankan još uvek nepozant, smatra se da benigni tumori – švanom i neurofibrom, nastaju kao posledica švanomatoze i neurofibromatoze. Nasledna su oboljenja koja mogu izazvati rast tumora na nervima.

 

Faktori rizika

Faktori koji mogu povećati rizik za nastanak perifernih tumora uključuju:

Neurofibromatozu

Odrežena geentska stanja (Li-Fraumeni sindrom ,Tuberoznu sklerozu, Nevoidni bazalni ćelijski sindrom, Turkotov sindrom)

Primenu radijacione terapije u lečenju karcinoma

 

Lečenje

Terapeutski pristup tumorima perifernih nerava bazira se na uklanjanju samog tumora kao i prevenciji daljih komolikacija i recidiva. U zavisnosti od veličine tumora, njegove lokalizacije, načina i stepena širenja, oporavak je individualan.

Postoji nekoliko terapeutskih opcija:

Redovna klinički pregledi u cilju ranog otkrivnja patoloških promena i dljeg praćenja

Detekcija i praćenje tumorske promene radiološkim  tehnikama, njegovog rasta kao i utvrđivanja postojanja indikacija za hirurški pristup

Upotreba medikamentozna terapije kao što je ibuprofen ili aspirin u cilju olakšavanja tegoba

Hirugija : Hirurški pristup koji uključuje kompletno uklanjanje tumora perifernog nerva

Radijaciona terapija: Vid terapije koji uključuje kompletno odstranjenje tumora perifernog nerva i pripadajućih tumorskih ćelija

Hemoterapija:  Vid terapije koji ukljuluje upotrebu anti-kanceroznih medikamenata u cilju destrukcije tumorskih ćelija

Fizikalna ili okupaciona terapija: vid terapije kojima se primenjuju specifične vežbe kreirane sa ciljem održavanja aktivnosti afeciranih mišića i zglobova, kao i prevencije kontraktura

Imoblizacija: postupak nošenja  pomoćnih ortopedski pomagala (proteza, uložaka) u cilju potpore afeciranog ekstremiteta, prstiju, ruke, noge i postizanja pravilnog položaja u cilju održavanja mišićne funkcije.