Najnovija generacija CT skenera (spiralni  CT sken) omogućava primenu slika visoke rezolucije, sa mogućnošću naknadne rekonstrukcije  dobijenih slika organizma u svakoj anatomskoj ravni bez narušavanja kvaliteta dobijene slike.

 

Humanitas poseduje multi-slajsni CT skener kao i dodatnu opremu, 16- slajsnu i 64-slajsnu, te omogućava dobijanje slika visoke rezolucije kao i kraći vremenski period za dobijanje istih.

 

U oblasti onkologije, široka primena ovakve imidžing opreme uslovljava nove uslove u  pogledu određivanja gustine vaskularizacije nekotičnog tkiva, te i istraživanja u području novih antitumorskih medikamenata sa mehanizmom dejstva baziranim na  destrukciji krvnih sudova koji ishanjuju kancerozno tkivo (anti-neoangiogenski medikamenti).

 

 

128-slajsni CT skener koristi jonizujuće zračenje u cilju kreiranja dijagnostičkih slika kao i dobijanje anatomskih podataka određenih delova telesnih regija putem. Stoga,  prezentovanje određenih anatomskih regija organizma postiže se primenom aksijalnih sekcionih preseka u fiziološkim i patološkim uslovima.