Non – Hodgkinov Limfom (NHL)

 

Tretman

Koji su tretmani za non-Hodgkinov limfom?

Specijalisti Humanitas imaju obimno iskustvo sa tretmanom NHL sa najnaprednijim metodama hemoterapije, biološke terapije, radijacione terapije i transplantacije perifernih krvnih matičnih ćelija ili ćelija koštane srži, kao sa inovativnim tretmanima kao što su biološke terapije i radioimunoterapija.

Koji tip terapije će se koristiti zavisi od tipa i stadijuma bolesti, godište pacijenta i celokupno zdravstveno stanje. Humanitas je nacionalni referentni centar za istraživanje limfoma i lider u stvaranju novih terapija za non-Hodgkinov limfom. Sprovedeni su razni protokoli, koji su bazirani na razna klinička istraživanja, koji su primereni za pacijente koji ne reaguju na standardnu terapiju.

Rana faza bolesti (I-II)

Pacijent koji pati od bezbolnog limfoma u inicijalnom stadijumu (lokalizovano oboljenje na jednoj strani dijafragme) je generalno izložen radioterapijom sa dozama radijacije koje su odgovarajuće da unište neoplastične ćelije. Pacijent sa agresivnim limfomom u ranom stadijumu moraju krenuti sa kratkom hemoterapijom (3 ciklusa) koja je udružena monoklonalnim antitelima (rituximab) ako bolest potiče od B ćelija, i onda se kreća radijacionom terapijom.

Uznapredovala faza bolesti (III-IV)

Pacijent koji pati od bezbolnog limfoma u odmaklim stadijumima ne mora uvek dobiti odmah tretman ako bolest ne pokazuje kliničke znakove brze evolucije. Početk tretmana može bit odložen dok se pacijent regularno prati. U suprotnom, tretman ima 6-8 ciklusa hemoterapije, uvek sa rituximab ako limfom potiče od B-limfocita. Pacijent sa agresivnim limfomom u odmakloj fazi će biti podvrgnut 6-8 ciklusa hemoterapije (uvek sa rituximab za limfom B) koji mora biti dat odmah.

Kada se bira hemoterapija, kombinacija lekova se koristi i administracija se vrši intravenskim injekcijama, da bi se ćelije raka brzo uništili. Štaviše, postoje lekovi koji se uzimaju oralno, mada, danas ti lekovi su rezervisani za starije pacijente sa drugim udruženim oboljenjima koji imaju povećan rizik od administracije intravenske terapije.

Agresivni limfomi mogu izniknuti čak i u primitivnim ekstranodalnim organima kao što su mozak, i  u ovom slučaju potrebna je hemoterapija i dodatna ciljana radioterapija.

 

Povratak

Standardni tretman rekurentnog raka u pacijentima između 65 i 70 godina sa dobrim uslovima života je velika doza hemoterapije sa transplantacijom autolognim matičnim čelijama. U slučaju neuspeha posle prvog pokušaja, transplantacija se može ponoviti sa alogenim matičnim ćelijama od brata ili sestre, kompatabilnog davaoca ili volontera.

 

Protokoli kliničog istraživanja

Humanitas je „obiman centar za rak“ gde je intreres da se razviju protokoli na osnovu kliničkog istraživanja. Kontrolisano je tako što se koristi nova terapija koja nije još zvanično odobrena. Protokoli naučnog istraćivanja su koncipirani da odrede bezbednost i efikasnost terapije: možda ne predstavljaju izlečenje, ali mogu produžiti životni vek ili kvalitet života.

Ovi protokoli uključuju korišćenje novih molekula iz drugih izvora, kao što su hemoterapija ili biološka terapija, čije dejstvo ima veze sa mehanizmom ćelijske proliferacije karakteristične za specifičan tip tumora (intelligent drugs). Za više informacija i da razumete koji protokoli su za vaš slučaj, preporučujemo vam da pričate sa vašim lekarom.

 

Radioimunoterapija

Ovi lekovi kombinuju monoklonalna antitela specifična za limfom (potiče od B limfocita) sa radioaktivnim izotopima. Ova jedinjenja vezuju tumorske ćelije, koristeći antitela koji ih prepoznaju i naknadno ih unište kroz radioaktivne komponente.

Radioimunoterapija se generalno dobro toleriše, i nuspojave su retke. Zato u nekim slučajevima je nuđeno pacijentima koji ne mogu da prime agresivne terapije, ako se podrazumeva da će se stanje pratiti regularno u smislu vrednosti ćelijskog broja.

U italiji ima samo jedan tip radioimunoteapije (ibritumomab tiuxetan: kombinacija anti-CD20 antitela rituximab sa ittrio90) čija administracija odobrena za rekurentne folikularne indolentne limfome ili kao konsolidacija posle prve linije hemoterapije.