Učešće urologa Humanitas-a na konferenciji evropskog Udruženja Urologa 2016

 

Specijalisti  urologije Humanitas-a bili su jedni od predavača na konferenciji Evropskog udruženja Urologa (EAU), održanog u Monaku od 11-og marta do 15-og marta. Tokom ovog kongresa, rezultati od ogromnog značaja predstavljeni su na osnovu istraživanja Prof.Giorgo Guazzoni-ja (načelnika Urologije) i njegovog medicinskog tima. Specifična studija posvećena hirurškoj robotici i značaju genetičkih markera za dijagnozu i prognozu karcinoma prostate. Istraživanje na temu moguće upotrebe PET u cilju biopsije prostate kod klaustrofobičnih individua ili individul sa metalnim implantima takođe je razmatrano. Ovo istraživanje sprovedeno je u kolaboraciji sa Prof. Artur-om Chiti (Čiti), Načelnikom Odeljenja Nuklearne Medicine u Humanitas-u.

 

Genetski markeri u dijagnozi karcinoma prostate

Među prisutnim članovima Evropske Asocijacije Urologa na konferenciji u 2016. godini bili su: prof. Giorgio Guazzoni (načelnik urologije), Dr.Massimo Lazzeri, dr. Nikolo Buffi, dr. Albero Saita i Dr. Giovanni Lughezzani (Lugecani).

Dr. Lazzeri prezentovao je poster sesiju na temu : ‘’Napredak u istraživanju biomarkera kod karcinoma prostate’’ tokom koje je istakao najnovija dostignuća  u oblasti identifikacije novih markera radi dijagnoze i prognoze neoplastičnih bolesti.

‘’PHI (Indeks Zdravlja Prostate) ispoljava veću preciznost u odnosu na PSA. PSA je izuzetno senzitivan antigen iako nije specifičan za detekciju tumora. Nedavno sprovedena studija u Humanitas-u istakla je da navedeni marker poseduje mogućnost predikcije rizika od nastanka recidiva kod pacijenata sa prethodnom istorijom prostatektomije. ‘’ Genetski markeri predstavljaju napredak ka većoj dijagnostičkoj preciznosti, koja je od esencijalnog značaj za primenu efektivnijih i specifičnijih terapijskih modaliteta. ‘’

 

PET – ciljani ultrazvuk kod biopsije prostate

Dr. Lazzeri predstavio je rezultate na osnovu upotrebe PET u cilju izvođenja biopsije prostate kod osoba sa klaustrofobijom. Istraživanje je sprovedeno u saradnji sa Prof. Arturom Čiti, načelnikom Odeljenja za Nuklearnu Medicinu u Humanitas-u, i dr.Egestom Lopči. Studija je sprovedena kod pacijenata sa povišenim vrednostima PSA i negativnim nalazom biopsije. ‘’ Integrativni pristup biopsiji – objašnjava dr.Lazzeri – podrazumeva tehniku upravljenu direktno ka prostatičnom tumoru u cilju prikazivanja snimaka na osnovu rezultata ultrazvuka i MRI. Humanitas je prva (vodeća)  bolnička ustanova u Lombardiji kao i jedna od vodećih naa teritoriji Italije koja primenjuje ovu dijagnostičku tehniku od aprila 2015. ‘’

‘’ Prezentovano istraživanje na EAU konferenciji – navodi dr. Lazzeri – pruža mogućnost da osobe koje nisu kandidati za rezonancu, mogu biti kandidati za biopsiju prostate pod PET-ciljanim ultrazvukom.’’ Ova studija označena je kao izuzetno inovativna i obećavajuća za dalja prospektivna istraživanja dijagnostičkih modaliteta.

 

Robotska hirurgija: Benefiti (Pozitivni efekti) pijeloplastike kod ‘’jednoportnog’’ pristupa

Dr.Buffi bio je predsedavajući YAU (Mladi Akademski Urolozi) grupe iz oblasti robotske grupe kao i professor Evropske Škole Urologije.  Glavna oblast interesovanja je renalna lumpektomija i pijeloplastika sa primenom jednoportnog pristupa.

Pijeloplastika je procedura koja uključuje kreiranje incizije i odstranjanje dela uretera u cilju korekcije opstrukcije ureteropelvične junkcije. Ovom procedurom olakšano je dreniranje i dekompresije bubrega uz omogućavanje nesmetanog prolaska urina. Cilj ove procedure jeste eliminacija simptoma uz očuvanje funkcije organa.  Unutrašnji uretralni stent poznat kao ‘’Duplo J’’ plasira se anterogradnim ili retrogradnim pristupom i otkloni mesec dana nakon operacije. Ranije, pijeloplastika vršila se invazivnim pristupom (primenom kompletnog operativnog reza). Uvođenjem laparoskopskog pristupa, znatno je unapređen terapeutski pristup uretropelvičnoj opstrukciji.

Naredni korak predstavljao je uvođenje instrumenata za robotiku kao i minimalno invazivnih tehnika kod lečenja stenoza. Nadalje, predstavljen je Da Vinči Robot  kao izuzetan napredak budući na izraženu hiruršku preciznost, smanjeno intraoperativno oštećenje tkiva kao i kraći postoperativni boravak u bolničkim uslovima.  Hirurški pristup takođe podrazumeva pristup putem jednog pristupnog mesta u operativnom polju gde se kreiranjem incizije u umbilikalnoj regiji omogućava plasiranje hirurških instrumenata u abdominalnu šupljinu.

Tokom EAU konferencije, Dr.Buffi prikazao je rezultate multicentične studije posvećene ovoj hirurškoj tehnici. Ostvareni  rezultati govore u prilog primene Jednoportne (Uniportne)  laparoskopske Pijeloplastike kao ekvivalenta laparoskopskom pristupu, sa boljim estetskim rezultatima.

 

Karcinom bubrega : “algoritam”  u cilju predikcije komplikacija nakon parcijalne nefrektomije

Dr. Buffi je svoju drugu studiju posvetio oboljenjima bubrega. Zapazio je da je ovaj vid hirurškog pristupa u kombinaciji sa upotrebom instrumentarijuma za robotiku ostvaruje izuzetne rezultate.

Naime, dr. Buffi predstavio je rezultate multicentrične studije u cilju identifikacije prediktivnih parametara komplikacija i postoperativnog ishoda kod pacijenata podvrgnutih parcijalnoj nefrektomiji sa robotskim pristupom.

U stvari, kada je dijagnoza karcinoma bubrega postavljena u ranom stadijumu, pacijent može imati uspeha primenom konzervativne hirurške tehnike. Ovaj vid operativnog pristupa omogućava odstranjivanje tumorske promene (sa marginama do u zdravo tkivo) i očuvanjern normalne funkcije.

U cilju određivanja prediktivnih vrednosti, posmatraju se sledeći parametri:

  • Pirsustvo ili odsustvo zdravog tkiva na marginama (nakon operativnog odstranjenja bubrega)
  • Trajanje ishemije (vremenski period u kome bubreg može preživeti bez prisustva kiseonika, a da ne dođe do njegovog oštećenja).

Urologe Humanitas-a čine iskusni  eksperti za sve moguće ishode i pristupe u oblasti karcinoma bubrega. Veća sposobnost očuvanja zdravog renalnog parenhima, za razliku od postignute kod klasične nefrektomije, predstavlja jednu od ogromnih prednosti.