Učešće Urologa Humanitas-a na redovnom godišnjem sastanku Američke Asocijacije Urologa

 

Urolozi Humanitas-a bili su jedni od učesnika na godišnjem kongresu Američke Urološke Asocijacije (AUA), održanoj u Nju Orleansu (USA)od 15-og maja do 19-og maja.

Dr. Massimo Lazzeri i Dr. Nicolo Buffi prezentovali su intrigantne rezultate dobijene studijom sprovedenom od strane Prof. Giorgio Guazzoni-ja (načelnka Urologije) i njegovog tima. Tema istraživanja jeste upotreba novih markera u ranoj dijagnozi karcinoma prostate nakon prostatekromije kao i aktivnog monitoringa pacijenata sa karcinomom mokraćne bešike. Naglašen je i značaj intraoperativnog ispitivanja (poznatog kao ‘’smrznuta sekcija’’) u cilju adekvatne dijagnoze.

 

Šta je istaknuto tokom predavanja na temu novih markera ?

Tokom sastanka Američke Asocijacije Urologa (AUA), prikazana je studija od ogromnog značaja koju su sproveli Prof. Guazzoni i njegov tim.

Naglašena je sve veća primena movih markera u cilju rane dijagnoze recidivantnih tumora kod pacijenata prethodno podvrgnutih radikalnoj prostatektomiji (uklanjanje celokupne prostate). Prostata specifičan antigen (PSA) jeste protein koji sintetišu ćelije prostate. Prisutan je u manjim koncentracijama u serumu muškarca koje se mogu odrediti putem klasične analize krvi.

Prisustvo visokih koncentracija ovog antigena ukazuju na povezanost sa mnogobrojnim oboljenjima prostate kao što je karcinom, hipertrofija prostate i prostatitis.’’ U ovom trenutku – objašnjava Dr.Lazzeri – merenje nivoa ultrasenzitivnog PSA  postao je najčešće primenjivani postupak u cilju monitoringa nakon radikalne prostatektomije.

Ovo ispitivanje omogućava detektovanje recidiva na biohemijskom nivou. Naša studija dovela je čak do pronalaska preiznijeg i pouzdanijeg markera.Poznat je kao proPSA i poseduje sposobnost detektovanja u koncentracijama od nekoliko pikograma. Pikogrami predstavljaju hiljadu puta manje jedinice od klasičnog PSA, koji je merljiv u nanogramima.’’

 

Koje aspekte  ‘’frozen section-a’’ je istakao Dr. Buffi?

Dr. Buffi, član Udruženja Urološke Robotske Hirurgije, takođe je predavao na AUA 2015 godišnjoj konferenciji. Održao je govor pod nazivom ‘’Evaluacija Intraoperativnih hirurških margina tokom primene robotike u prostatektomiji’’ (drugim  rečima (naravoučenije), procena intraoperativnih margina (ivica) ). Intraoperativni ‘’frozen section’’ odnosi se na analizu margina prostatičnog tkiva u cilju isključivanja prisustva malignog procesa. Kako bi se osiguralo kompletno odstranjivanje tumorskog procesa, prisutno zdravo tkivo takođe mora biti odstranjeno u cilju izbegavanja lokalnog recidiva. Ipak, prisutan je rizik udružen sa invazivnim pristupom same tehnike. Tokom ove procedure, mogu biti kompromitovane neurovaskularne strukture, izazivajući urinarnu inkontinenciju kao i seksualnu impotenciju.’’Zahvaljujući ovom dijagnostičkom testu – objašnjava dr. Buffi – u mogućnosti smo da isključimo ili potvrdimo potrebu za radikalnijom procedurom. Važnost ovog postupka, kreiranog i prezentovanog od strane Urološkog odeljenja pod vođstvom dr. Guazzoni-ja, kao i američkih urologa – navodi dr.Buffi –  čini nas izuzetno ponosnim. ‘’

 

Koje aspekte na temu aktivnog monitoringa je istakao dr.Hurie?

Jedna od studija istraživanja prezentovanih na AUA godišnjoj konferenciji, takođe pripada dr. Rodolfo Hurle-u. On je predstavio studiju o aktivnom monitoring kao vid alternativnog pristupa hirurškoj tehnici kod pacijenata sa rekurentnim karcinomom mokraćne bešike. Dobijeni rezultati su ohrabrujući te potvrđuju validnost opservacione terapije u cilju monitoringa ovih stanja. U slučaju asimptomatskih pacijenata, pristup je redovan monitoring bez primene hirurškog zahvata. U globalu, prezentovani rezultati istraživanja inovativnog su karaktera i predstavljaju kamen temeljac novim terapeutskim pristupima u budućnosti.