Služba za Anatomsku Patologiju nalazi se pod upravom Univerziteta i sastoji se od odeljenja za histopatologiju, citopatologiju, imunocitohemiju i molekularnu patologiju. Aktivnosti vezane za hiruršku patologiju uglavnom su onkološke prirode (neoplazija pluća, gastrointestinalnog trakta, dojke i urinarnog trakta) sa fokusom na brzu intrahiruršku dijagnostiku. Veliki deo stručnog znanja usmeren je na studije i proučavanje zapaljenskih, preneoplastičnih i neoplastičnih bolesti jetre, limfoproliferativnih bolesti kao i na onkološku patologiju prostate i pluća. Sistemi za kontrolu kvaliteta obuhvataju vreme izveštavanja u roku 24-48 sati za biotipičnu dijagnostiku i 48-72 sati za takozvanu hiruršku patologiju. Istraživačke aktivnosti, kako integrisane tako i one koje se ukrštaju sa drugim međunarodnim i nacionalnim kliničkim i onkološkim odeljenjima uglavnom se izvode na molekularnoj karakterizaciji solidnih tumora i preneoplastičnih lezija gastroeneterološkog, respiratornog i urogenitalnog trakta uz posebnu pažnju usmerenu na rane molekularne dijagnostičke markere