Odeljenje za Interventnu radiologiju predstavlja inovativni deo moderne medicine koji se bavi različitim oboljenjima na neinvazivni način: punktiranje koje se izvodi u lokalnoj anesteziji bez pravljenja rezova može da zameni ili da pomogne kod metode tradicionalne hirurgije. U većini slučajeva pacijent se leči u okviru Dnevne bolnice ili bude hospitalizovan samo na jedan dan.

 

Za više informacija možete kontaktirati naš tim: radiologia.interventistica@humanitas.it

 

Sledi spisak stanja koja mogu da se leče neinvazivnom metodom:

 

Aneurizma abdominalne aorte

Perkutana aortna endoproteza

Embolizacija unutrašnjeg krvarenja

Visceralne i periferne aneurizme

Embolizacija, ugradnja stenta

Arteriopatija donjih ekstremiteta, dijabetesno stopalo, stenoza karotidne arterije

Angioplastija i ugradnja stenta

Fistula za dijalizu

Revaskularizacija

Miomi na materici, vaskularne malformacije, Varikočele

Perkutana embolizacija

Kamenje u žuči

Litoliza sa perkutanim video vođenim laserom

Hemoterapija

Pozicioniranje venskog pristupa i port-a-cath

Uznapredovala hipertenzija vene porte

TIPS: portosistemski (hepatični) šant

Rak bubrega

Ablacija radiotalasima (RF/MW)

Krioablacija

Karcinom ćelija jetre, metastaze na jetri

Hemoembolizacija, TAE / TACE

Ablacija radiotalasima (RF / MW)

Radioembolizacija

Metastaze na kostima

Perkutana cementoplastija

Krioablacija

Opstrukcija žučnih puteva

Perkutano dreniranje

Apsorbujuća žučna proteza

Rekonstrukcija žučnog kanala

Za više informacija možete kontaktirati naš tim: radiologia.interventistica@humanitas.it

 

Onkološka radiologija

Služba izvodi određivanje faze i praćenje karcinoma, kako tradicionalnim tako i savremenim metodama poput CT skenera i magnetne rezonance sa viseslojnim snimanjem visokog obima. Odeljenje je takođe ima veoma aktivnu saradnju sa Odeljenjem Nuklearne medicine za hibridnu, metaboličku i morfološku procenu onkoloških oboljenja upotrebom PET, CT skenera i/ili magnetne rezonance.

 

Interventna onkologija

Prioritet interventne onkologije jeste dijagnostika i izvođenje terapije uz minimalno invazivni pristup koji se obavlja putem kože uz upotrebu igala i katetera, kojima se daje prednost nad rezovima i tradicionalnom pristupu. Služba obavlja i invazivne dijagnostiče procedure koje se sastoje od uzimanja uzoraka za biopsiju koje se obavlja pod vođstvom CT skenera, ultrazvuka i fluoroskopije. U večini slučajeva, ove se procedure izvode u prostorijama Dnevne bolnice.

 

Što se tiče oblasti lečenja, Odeljenje primenjuje metode lečenja kod neoplastičnih nodula (najčešće onih na jetri i bubrezima) preko procedure prekutane ablacije sa radiotalasima ili mikrotalasnim iglama, ili alternativnim lečenjima poput trans arterijalne embolizacije ili hemoembolizacije.  Još jedna mogućnost lečenja, razijena u saradnji sa Službom za Nuklearnu medicine, sastoji se iz radio-embolizacije jetre. Ove metode se najčešče koriste kod metastaza jetre i karcinoma ćelija jetre. U slučajevima bolnih metastaza na kostima često je moguće obaviti perkutanu cementoplastiju, ili ubrizgavanje supstance slične cementu u šupljine na metastazama, kako bi se stabilizovale kosti, i bilo koja patološka fraktura, pa se samim tim smanjuju bolni simptomi. Za lečenje bolesti koje zahvataju žučne puteve jetre, odeljenje obavlja pozicioniranje perkutanog žučnog drena i u određenim slučajevima stenta ili žučne proteze (kako za maligna tako i za benigna oboljenja). Kod lečenja pacijenata koji će biti podvrgnuti različitim operativnim zahvatima, pojava izvesnih infekcija može da se leči stavljanjem perkutanog drena vođenog CT skenerom ili ultrazvukom. Štaviše, trajni dren stavlja se pacijentima koji imaju refraktorni ascit. Za pacijente koji moraju da se podvrgnu dužoj hemoterapiji, služba nudi mogućnost postavljanja sprava za dugoročnu infuziju (CVK sa spoljnim tunelom i port). U slučajevima kada su vene i arterije ugrožene prisustvom tumora koji se ne mogu operisati, mogu se ugraditi stentovi kako bi se postigao bolji protok krvi i sprečilo pucanje krvnog suda (na primer stent vene kave).

 

Odluke koje se tiču lečenja u okviru usluga koje pruža odeljenje donose se na osnovu sveobuhvatne i multidisciplinarne aktivnosti tima sastavljenog od različitih specijalista, a baziraju se na redovnim nedeljnim sastancima.

 

Neonkološke intevencije

Radiološke intervencije unutar vaskularnog sistema bave se lečenjem opstruktivnih bolesti arterija u različitim delovima tela, poput donjih ekstremiteta, bubrežnih arterija i karotidnih arterija. Ovo lečenje izvodi se upotrebom jednostavne balonske angioplastije ili postavljanjem stentova gde se za to ukaže potreba. U nekim određenim slučajevima kada su oboleli donji ekstremiteti obavlja se rekanalizacija i uklanjanje aterosklerotičnog plaka upotrebom sistema aterotomije, uz ukoliko je moguće, što manje invazivnu perkutanu tehniku. Ovo odeljenje takođe izvodi i perkutane zahvate simpatikuloze uz vođstvo CT skenerom.

 

Uz blisku saradnju sa Vaskularnom hirurgijom, odeljenje se bavi lečenjem aneurizmi abdominalne i grudne aorte postavljanjem različitih vidova endoproteza čiji se odabir vrši na osnovu kliničke slike svako pacijenta ponaosob. Obloženi i fleksibilni stentovi koji su posebno dizajnirani za taj deo tela koriste se kod aneurizme poplitealnih arterija.

 

Zahvaljujući preciznim aparatima i instrumentima poput obloženih stentova i malih metalnih spirala moguće je izvršiti lečenje aneurizme na arterijama bubrega ili slezine. Za pacijente sa deformitetima vaskularnog sistema, bilo sa visokim, bilo sa niskim prohdom, tim stručnjaka primenjuje dijagnostičke metode uz visokospecijalizovanog MRA testiranja; kada se uradi plan lečenja, moguće je obaviti zahvat embolizacije ili skleroterapiju (zatvaranje obolelih arterija i vena uz upotrebu specijalnih materijala, poput endovaskularnog lepka). Što se tiče oboljenja muškog i ženskog genitalnog trakta, odeljenje se obično bavi lečenjem varikočela kod oba pola uz embolizaciju mioma na materici kod žena.

 

Odeljenje je takođe aktivno u kontroli teških oboljenja jetre koja zahtevaju transjugularni intrajepatični portosistemski šant (TIPS). Po pitanju kontrole tromboze dubokih vena, odsek izvodi presađivanje filtera u cilju sprečavanja plućnu emboliju.

Zahvaljujući aktivnoj saradnji sa posvećenim neuroradiolozima, svako može da se podvrgne lečenju intrakranijalnih bolesti poput moždane aneurizme i poremećaja krvnih sudova.  Služba za Internventnu Radiologiju dostupna je 24 časa dnevno za sve urgentne slučajeve kod pacijenata koji su hospitalizovani ili koji su u urgentnoj ambulanti, izvodeći procedure u cilju zaustavljanja arterijskog krvarenja (embolizacija krvarenja).

 

Sve procedure koje se izvode od strane naše službe izvode se uz pomoć posvećenih anesteziologa koji kontrolišu bol primenom analgetike, sedative ili opštom anestezijom.  Takođe postoji i služba za ambulantne posete za pacijente koji se podvrgavaju interventnim radiološkim procedurama koje mogu biti procenjene od strane visoko kvalifikovanog osoblja.

 

 

 

Za više informacija kontaktirajte naš tim: radiologia.interventistica@humanitas.it