Odeljenje Kardiohirurgije bavi se oboljenjima srca kod odraslih i posebno lečenjem ishemijske kardiomiopatije izvođenjem operacija ugradnje bajpasa na više arterijskih krvnih sudova, sa ili bez vantelesnog krvotoka (primenjuje se kada se tokom operacije zaustavi rad) čak i putem malih hirurških rezova (minitorakotomija), reoperativni zahvati koronarnih bajpaseva, upotreba tehnike za remodelovanje leve komore i reparaturu mitralnog zaliska kada srce pati od ishemije; operacija zamene i repariranja zaliska kako mitralnog tako i aortnog (tim je stekao izuzetno iskustvo u operativnim zahvatima na aneurizmama uzlazne aorte uz očuvanje i reparaciju prirodnog aortnog zaliska); ovi operativni zahvati izvode se kako tradicionalnim putem, tako i uz primenu mini rezova (putem hirurškog reza kraćeg od 10 cm – minitorakotomija i ministernotomija) uz pomoć videoskopije; reparacija koja se obavlja nadzire se upotrebom ultrazvuka kako bi se postigao optimalni rezultat; hirurška atrijalna fibrilacija u nekim slučajevima čak i uz operaciju zaliska; lečenje aneurizme grudne aorte kako na tradicionalni način, tako i uz primenu endoproteza bez otvaranja grudnog koša; operacija urođenje kardiomiopatije kako na nivou zaliska, tako i zahvat na raznim tumorima koji se mogu javiti na srcu; ove operacije izvode se putem minitorakotomije i zahvata vođenih video nadzorom. Štaviše, tim poseduje veliko iskustvo u srednjoj i dugotrajnoj asistenciji cirkulaciji, upotrebom aparata za mehaničku pomoć (ugradljiv i vantelesni pejsmejker – VAD) za pacijente sa teškim oštećenjem funkcije leve komore.