Operativno odeljenje Kliničke medicine, u saradnji sa univerzitetom, predstavlja Odeljenje Interne medicine, opremljeno sa 18 do 20 kreveta sa mogućnošću praćenja EKG pacijeta, krvnog pritiska, nivoa disanja i zasićenosti kiseonikom.

 

Odeljenje se bavi stanjima koje je dijagnostikovao internista iz urgentnog centra, poput kongestivne srčane slabosti, septičnih stanja, akutne bronhopneumonije i anemije.

 

Specijalisti interne medicine, kardiologije, kliničke imunologije i profesionalne medicine, stvaraju uslove koji za cilj imaju rešavanje nekih sistemskih oboljenja koja obuhvataju više organa i mogućnost pronalaženja njihovog uzroka.

 

Odeljenje je specijalizovano u dve posebne oblasti:

 

Imunologija: glavni interes odeljenja po pitanju kliničkog istraživanje jeste dijagnostika i lečenje sledećih bolesti:

Autoimune citopenije (autoimune anemije, autoimune trombocitopenije, autoimune neutropenije).

Vaskulitis (Vegener, Čarg-Štrausov sindrom, mikropoliangitis, Polimijalgija reumatica, Poliarteritis Nodosa, Takajasu sindrom kod Hortonove bolesti, krioglobulinemija, vaskulitis oka).

Bolesti vezivnog tkiva (nediferencirani, mešoviti, sistemski eritematozni lupus, Sjegrenov sindrom, polimiozitis / dermatomiozitis, antifosfolipidni sindrom, relapsni polihondritis).

Mešovita stanja (Behčetov sindrom, hronična urtikarija i angioedem, uveitis, hipereozinofilija, purpura).

Kardiovaskularna oblast, specijalnost u istraživanju (kliničko istraživanje), dijagnostika, vođenje i lečenje sinkope, visokog krvnog pritiska i poremećaja autonomnog nervnog sistema koji su povezani sa dijabetesom i neurodegenerativnim bolestima poput Parkinsonove bolesti i multiple sistemske atrofije. Ovo područje je specijalizovano za hospitalizaciju, praćenjem pacijenata koji se leče u bolnici zajedno sa Odeljenjem za sinkopu. Ovo odeljenje se sastoji od ambulantne klinike otvorene na teritoriji bolnice, a sastoji se od urgentnog prijema i prostora za porodicu i lekare i sredstva za rad, kao i od kliničke laboratorije koja koristi instrumente za izvođenje tilt testa, kliničkih ispitivanja autonomnog nervnog sistema, merenje kateholamina u plazmi, praćenje krvnog pritiska tokom 24 sata i produženo neinvazivno EKG praćenje preko “spoljnih merača frekvencije.”

Odeljenje za sinkopu takođe se bavi problemima vezanim za povratak pacijenta na posao nakon gubitka svesti. Cilj je da se skrati vreme izostanka sa posla i da se potpomogne reintegracija uz adekvatnu kontrolu i zaštitu zdravlja radnika i zajednice. Odeljenje za sinkopu je deo međunarodne mreže centara na čelu sa Nacionalnom Fondacijom za Istraživanje Disautonomije, neprofitne institucije koja ima za cilj davanje podrške pacijentima sa disautonomijom. Odeljenje za sinkopu obezbeđuje kompletno vođenje pacijenta sa gubitkom svesti, od same dijagnoze do medicinskog lečenja i bihevioralnog posmatranja tokom određenog vremenskog perioda (kontrola).

 

Aktivnosti lečenja se takođe izvode u ambulantnom delu klinike i u dnevnoj bolnici (za davanje bioloških lekova, imunoglobulina, itd.).