Operativno odeljenje za medicinsku onkologiju i hematologiju, pod vođstvom doktora Armando Santoroa, sačinjeno je od odeljka sa sterilnim sobama namenjenih za terapiju visokim dozama kao i za pacijente kojima je obavljena transplantacija koštane srži, a u okviru odeljenja nalazi se i Dnevna bolnica za hospitalizaciju i specijalistička klinika.

 

Aktivnosti Odeljenja usmerne su na dijagnostiku i lečenje različitih oblika kancera i oboljenja krvi.  Posebna pažnja posvećena je razvoju inovativnih terapijskih metoda za najčešće oblike raka, takozvane “masovne ubice”, poput raka dojke, pluća i gastrointestinalnog trakta.

 

Dostupna su četiri različita centra:

 

Centar za razvoj i primenu bioloških terapija u onkologiji, koji se bavi razvojem bioloških terapija. Sprovode se programi za eksperimentalnu terapiju sa anti-EGF (Iressa) kod raka pluća, gastrointestinalnog trakta i sarkoma niskog maligniteta, kao i anti-angiogenskom terapijom kod raka pluća, biološkim lekovima za terapiju tumora prostate i bubrega i limfoma monoklonalnih antitela za lečenje raka dojke i pluća.

Centar za dijagnostiku i lečenje hematoloških neoplazmi, sa posebnim fokusom na non-Hočkinov limfom i Hočkinovu bolest i akutnu i hroničnu leukemiju i multipli mijelom;

Centar za terapiju visokim dozama, koji osim razvoja savremenih načina u primeni doziranja lekova protiv raka u mijeloablativnoj terapiji sa autolognom transplantacijom matičnih ćelija, takođe je započeo program za alogenu transplantaciju koštane srži sa nemijeloablativnom terapijom.

Centar za dijagnostiku i lečenje sarkoma i retkih oblika raka, sa kliničkim testovima kod neoplastičnih oboljenja poput sarkoma mekih tkiva, mezotelioma, timoma, medularnog karcinoma štitne žlezde i osipa na koži. Centar se bavi procenom efikasnosti i uticaja novih strategija u lečenju, hemoterapije i novih lekova protiv ovih bolesti;

Transplantacije koje se obavljaju vrše se sa odrasle osobe na odraslog pacijenta, transplantacijom matičnih ćelija iz pupčane vrpce kao i transplantacija matičnih ćelija od nesrodnog podudarnog donora.

 

Aktivnosti Odeljenja su tesno povezane aktivnostima ostalih operativnih jedinica Kliničkog instituta Humanitas, kako bi se pacijentu omogućio multidisciplinarni dijagnostičko-terapeutski pristup koji obuhvata sve specijalnosti u okviru Instituta.

 

Odeljenje za Medicinsku onkologiju i Hematologiju ima za cilj da pacijentu budu omogućeni najviši standardi u dijagnostici i lečenju neoplastičnih bolesti, uz istovremeno obavljanje opsežnih kliničkih istraživanja  za mogući razvoj inovativnih metoda lečenja.