Buspiron se primenjuje sa ciljem redukcije težih oblika anksioznosti, budući da deluje kao parcijalni agonist specifičnih receptora za serotonin kao i antagonist dopamine, parcijalni agonist za α1 receptore ( odgovornih za inicijalni razvoj anksioznosti).

 

Šta je Buspiron ?

Buspiron predstavlja sedativ koji pripada klasi azaspirodekanediona. Primenjuje se sa ciljem edukcije anksioznih stanja,

 

Kako se primenjuje Buspiron ?

 

Buspiron se primenjuje peroralnim putem na osnovu protokola ordinirjaućeg lekara. Budući da je za potpun efekat ovog leka  potrebno 10-14 dana, neophodno je ne prekidati administraciju ovog leka pre tog vremena, dok se ne uspostavi puno dejstvo u organizmu.

 

Neželjeni efekti udruženi sa primenom Buspirona

 

U principu, lečenje Buspironom dobro se toleriše. Najčešći neželjeni efekti su:

 

  • Vrtoglavica
  • Mučnina
  • Dijareja
  • Želudačni bolovi
  • Glavobolja
  • Agitacija
  • Insomnija ili pospanost
  • Osećaj mravinjanja u donjim ekstremitetima

 

Buspiron  ne poseduje antikonvulzivna i mišićno relaksantna svojstva, ispoljava minimalni sedativni efekat u odnosu na druge antianksiozne lekove te nije pogodan za indukciju sna.

Za razliku od pacijenata lečenih dugim antianksioznim lekovima, kod individua tretiranih Buspironom sedativna komponenta leka nije izražena kao ni smanjena sposobnost za izvođenje fizičko motornih aktivnosti.

Kontraindikacije i mere opreza udružene sa pimenom Buspirona

Određeni neželjeni efekti Buspirona mogu biti precipitirani upotrebom alkoholnih pića, te je neophodno izbegavati konzumaciju alkoholnih pića tokom lečenja Buspironom.

 

Neophodno je takođe izbegavati istovremenu upotrebu drugih sedativnih medikamenata (na primer antihistaminika, lekova  terapiji nesanice).

 

Kod pacijenata sa renalnom i hepatičnom insuficijencijom neophodna je pažljiva primena ovog leka. Kod osoba ženskog pola, u slučaju psotojanja trudnoće  ili njenog planiranja kao i dojenja, potrebne su posebne mere opreza.