Cefahlor predstavlja antibiotic koji pripada grupi cefalosporina I generacije te poseduje mehanizam dejstva sličan penicilinima u sklopu sa antimikorbnim osobinama koje se mogu uporediti sa dejstvo Cefaleksina ( podgrupa I generacija antibiotika cefalosporina). Kao i kod ostalih cefalosporina, Cefahlor inhibira rast bakterija interferirajući sa sintezom zida bakterijske ćelije. Cefalosporini se vezuju za enzim transpeptidazu koji se primenjuje radi uspostavljanja veza sa peptidoglikanom (polimer neophodan za sintezu ćelijskog zida bakterija). Inhibiranje aktivnosti transpeptidazne aktivnosti ugrožava stabilnost bakterijske ćelije što rezultuje odumiranjem određenih bakterijskih ćelija.

 

Šta je Cefahlor?

Cefahlor se primenjuje u lečenju blagih i srednjih infekcija koje nastaju usled prisustva bakterija koje su osetljive na cefalosporine, pre svega u respiratornom traktu, čulu sluha, genitourinarnom i pokrovnom epitelu.

 

U poređenju sa Cefaleksinom, poseduje izaženiju aktivnost prema Gram negativnim bakterijama, a pogotovo prema Hemofilusu influence, te se često klasifikuje u grupu druge generaicje cefalosporina (uprkos postojanju fizičko-hemijskih i farmakokinetičkih osobina sličnih cefalosporinima prve generacije).

 

Kako se Cefahlor primenjuje?

 

Otponost ovih medikamenata na kiselu sredinu kao što je postojanje karcinoma želuca i izražen stepen intestinalne apsorpcije omogućavaju peroralnu primenu Cefahlora. Primenjuje se u vidu oralnih suspenzija ili kapsula.

 

Neželjeni efekti udruženi sa piemnom Cefahlora

 

U principu, primena cefahlora se dobo toleriše i nije praćena ozbiljnijim neželjenim efektima. Ipak, u slučaju produženog lečenja ili većih doza, a pogotovo kod pacijenata podložnih ili osetljivih na njegove komponente mogu nastati:

 

  • Gastrointestinal disorders: nausea, vomiting, diarrhea, abdominal pain;
  • Neurološki poremećaji: glavobolja, vrtoglavica
  • Hematološki poremećaji: agranulocitoza, trombocitopenija, anemija
  • Poremećaji funkcije jetre: povišene serumske transaminaze (SGOT,SGPT), povišen nivo bilirubina
  • Poremećaji bubrežne funkcije: hiperkreatinemija
  • Alergijske reakcije: svrab, koprivnjača, anafilaktička reakcija, hipotenzija, bronhospazam, laringospazam .

 

 

Kontraindikacije i mere opreza udružene sa primenom Cefahlora

 

Cefahlor je kontraindikovan kod pacijenata  hipersenzitivnih na komponente ili druge supstance u tragu, pogotovo na peniciline, cefalopsorine i beta-laktamske antibiotike.

 

Budući na nedostatak naučnih studija u pogledu efekta ovih lekova na fetus, pimena Cefahlora tokom trudnoće moguća je pod strogim monitoringom kao i u slučajevima kada je to preko potrebno.

 

Iste mere opreza neophodne su tokom perioda dojenja, budući da aktivni sastojci leka poseduju sposobnost akumulacije leka u mleku dojki.

 

Šta više, posebna pažnja neophodna je u slučaju adminsitracije lekova kod starijih osoba ili kod individual sa renalnom disfunkcijom.