Cefrprozil predstavlja antibiotic koji pripada cefalosporinima drue generaciej. Slično ostalim antibioticima iz druge grupe cefalosporina, manje je aktivan protiv Gram-pozitivih bakterija, a efikasniji u lečenju Gram-negativnim infekcijama kao pto su Enterobakter, Hemofilus influence, Moraksela kataralis. Deluje putem inhibicije sinteze zida bakterijske ćelije.

 

Kao i ostali cefalosporini, antibiotic poseduje sposobnost vezivanja za enzim transpeptidazu koji formira veze između peptidoglikanskh lanaca (polimei odgovorni za fomiranje zida bakterijske ćelije). Stoga, transpeptidazna aktivnost inhibira stabilnost zida bakterijske ćelije, što rezultuje smrću bakterijske ćelije.

 

Šta je Cefprozil ?

Cefprozil se primenjuje u slučaju infekcija izazvanih bakterijama osetljivim na cefalosporine :

 

Cefprozil is taken for the following infections caused by bacteria susceptible to cephalosporin: urinary infections, infections of the lower respiratory tract (including bronchitis and uncomplicated pneumonia), infections of the upper respiratory tract (including pharyngitis, tonsillitis, sinusitis and otitis media); as well as skin infections.

 

Kako se primenjuje Cefprozil ?

 

Cefprozil se primenjuje peroalno u formi tablet i praškova za oralnu suspenziju.

 

Neželjeni efekti udruženi sa priemenom Cefprozila

 

Osnovni vid lečenja Cefprozilom dobro se toleriše. Najčešći neželjeni efekti češće se javljaju kod dece nego u odrasloj populaicji i podrazumevaju sledeće:

 

 

  • Gastrointestinalni poremećaji: mučnina, povraćanja, dijareja, abdominalni bolovi
  • Poremećaj funkcije bubrega: blaža elevacija uree i kreatinina u krvi;
  • Poremećaji funkcije jetre: povišene vrednosti transaminaza (SGT, SGPT), povišenog bilirubina i alkaline fosfataze
  • Hematološki poremećaji: prolazna leukopenija i eozinofilija
  • Poremećaji centralnog nervnog sistema: vrtoglavica, hiperareaktivnost, glavobolja, razdražljivost, nesanica, konfuzija, pospanost.
  • Hipersenzitivne reakcije: eritem, urtikarija;
  • Dermatološki poremećaji: osip i predelu pelena, infekcija, genitalni svrab

 

Kontraindikacije i mere opreza udružene sa primenom Cefprozila

 

U principu, budući na nedostatak naučnih studija o sigurnosti primene kod fetusa, primena Cefprozila tokom trudnoće je kontraindikovana. U slučaju urgentnih indikacija, neophodna je primena pod strogim medicinskim nadzorom.

Budući da efekat tokom dojenja je još uvek nepoznat, posebne mere su potrebne tokom adminsitriranja Cefprozila kod dojilja.

 

Posebna pažnja posvećuje se tokom primene ovog leka u kombinaciji sa aminoglikozidima što može usloviti nefrotoksičnost. Tokom primene ovog leka, neophodna je kontrola nivoa enzima jetre i bubrega.