Cisapid deluje putem stimulacije receptora u nervnom sistemu u sprezi sa gastrointestinalnim sistemom. Stimuliše oslobađanje neuotransmitera acetilholina putem povećanja motilinosti gornjeg patija digestivnog trakta bez stimulacije gastrične, bilijarne i pankreatične sekrecije. Usled toga nastaje ubrzano pražnjenje želudačnog i cevnog sadržaja.

 

Šta je Cisaprid?

Cisaprid se primenjuje u lečenju gastroezofagealnog refluksa pogotovo ako je udružen sa pojavom pečenja u grudnom košu tokom noćnih sati i otpornog na ostale vidove lečenja.

 

Kada se Cispaod primenjuje ?

 

Cisaprid se administrira peroralno u formi tableta ili vodenog rastvora. Najčešće se primenjuju 4 doze dnevno, otprilike 15 minuta pre večernjeg obroka.

 

Neželjeni efekti udruženi sa Cisapridom

Cisaprid je udružen sa postojanjem ozbiljnih neželjenih efekata, kao što su srčani poremećaji i letalni ishod. Naročito mogu nastati:

 

 • Aritmije, pogotovo u prisustvu predisponirajućih faktora, kao što su ventikulane aritmije, renalna insuficijencija, kongestivna srčana insuficijencija, produžen QT interval, ishemijska bolest srca, respiratorna insuficijencija i nekontrolisan elektrolitni disbalans
 • Ventrikularna fibrilacija
 • QT produženje
 • Tahikardija
 • Torsades de pointes

 

Rizik za nastanik ovih neželjenih efekata povećan je kod osoba na medikamentima koji mogu produžiti QT interval, inhibisati citohom P450 kao i redukovati nivo serumskih elektrolita.

 

U slučaju pojave bolova u grudnom košu ili poremećaja vida tokom primene Cisparida neophodno je pravovremeno informisati ordinirajućeg lekara.

Ostali neželjeni efekti udruženi sa primenom Cisaprida mogu biti:

 

 • Konstipacija
 • Dijareja
 • Glavobolja
 • Rinoreja
 • Želudačne tegobe
 • Kašalj

 

 

 

Kontraindikacije i mere opreza udružene sa primenom Cisaprida

 

14 Jula 2000 godine, po osnovu postojanja teških neželjenih efekata, proizvođač je samovoljno povukao sa tržišta lek Cisaprid sa američkog tržišta.

 

 

Na evropskom tržištu dalji promet aktivne supstance ovog leka je suspendovan pre svega u Nemačkoj, Britaniji; dok je Ministrastvo za Farmakovigilancu i Informacije o Lekovima limitiralo indikaciono područje primene ovog leka pre svega u slučaju gastropareze kod odraslih i gastroezofagealnog oboljenja u ranom detinjstvu.

 

Lek može izazvati pospanost te je neophodno izbegavati njegovu primenu pre upravljanja motornim vozilom ili rukovanjem ručnim mašinama. Pretpostavlja se da upotreba alkohola može uticati na veći stepen pospanosti usled interakcije sa aktivnom supstancom leka.

 

Pre upotrebe Cisaprida, neophodno je informisati lekara o sledećem:

 

 • U slučaju postojanja alergije na Cisaprid ili druge lekove
 • U slučaju upotrebe dugih lekova ili biljnih preparata. Naročito lekova u terapiji anksioznosti, antiholinergika, antikoagulanasam azitromicina, cimetidina, dirtromicina, mikonazola, sedativa i vitamina
 • U slučaju postojanja gastrointestinalnih poremećaja ili krvarećih ulkusa
 • U slučaju trudnoće ili dojenja