Hlorpropamid se primenjuje u lečenju dijabetesa tip 2 kod pacijenata koji ne tolerišu adekvatno nivo glukoze u krvi. Primenjuje se u kombinaciji sa  higijensko-dijeteskim režimom i fizičkom aktivnošću.

 

Šta predstavlja Hlorpropamid ?

Hlorpropamid je antidijabetesni lek koji deluje putem promovisanja oslobađanja insulin iz pankreasa. Na taj način nastaje redukcija nivoa glukoze u cirkulaciji.

 

Kako se primenjuje hlorpropamid ?

 

Hlorpropamid se primenjuje peroralno u formi tableta. Može se primenjivati sam ili u kombinaciji sa ostalim antidijabetesnim lekovima.

 

Neželjeni efekti udruženi sa priemnom Hlorpropamida

Hlorpropamid može izazvati nastanak hipoglikemije, naročito nakon produžene fizičke aktivnosti, u slučaju konzumacije alkohola ili neredovnih obroka.  Može takođe povećati rizik za nastanak kardiovaskularnih poremećaja ili povećati osetljivost kože na sunčevu svetlost.

 

Najčešći neželjeni efekti mogu biti:

 

 

 • Vrtoglavica
 • Glavobolja
 • Mučnina
 • Headache
 • Nausea

 

U slučaju pojave sledećih simptoma, neophodno je konsultovati ordinirajućeg lekara:

 

 

 • Osip
 • Urtikarija
 • Svrab
 • Otežano disanje
 • Stezane u grudima
 • Otok usana, lica, usne duplje ili jezika
 • Konfuzija
 • Tamniji urin
 • Groznica,temperatura ili hronično suvo grlo
 • Nepravilni srčani otkucaji
 • Hipoglikemija (anksioznost, pospanost, nepravilan srčani ritam, nesvestica, vrtoglavica ili hronične glavobolje, tremor, pojačano znojenje, malaksalost)
 • Poremećaji vida
 • Pojava hematoma ili krvarenja

 

 • Pojava zamora
 • Žutica

 

Kontraindikacije  i mere opreza udružene sa primenom Hlorpropramida

 

Hlorpropamid se ne primenuje kod osoba sa dijabetičnom ketoacidozom ili dijabetesnom komom, kod dijabetesa tip 1, acidize ili blagih do težih opekotina ili poremećaja jetre, bubrega, tiroidne žlezde ili drugih endokrinoloških poremećaja.

 

Hlorpropamid može uticati na sposobnost upravljanja motornim vozilom ili učnim mašinama, naočito uz istovemenu upotrebu alkoholnih pića ili drugih lekova koji povećavaju rizik za nastanak hipoglikemije.

Pre primene Hlorpropamida neophodno je informisati ordinirajućeg lekara o:

 

 • U slučaju alergijske reakcije na aktivnu supstancu, metabolite ili druge lekove (naročito sulfonamide, celekoksib, diuretike, glipizid, probenecid, sulfametaksazol, valdekoksib ili zonisamid) ili hranu
 • U slučaju primene dugih lekova, biljnih preparata, naročito beta blokatora, ACE inhibitora, fenfluramina, insulin, MAO inhibitora, NSAID, fenilbutazona, klofibrata, pobenecida, kvinolona, salicilata, sulfonamida, alkilirajućih agenasa, kalcijumskih antagonsita, koritkosteroida, dekongestiva, diazoksida, diuretika, estrogena, jormonskih kontraceptiva, izoniazida, niacina, fenotiazona, fenitoina, rifamicina, simpatikomimetika, tiroidnih lekova, gemfibrozila,  i barbiturata
 • U slučaju psotojanja poremećaja jetre, bubrega, gastrointestinalnih, tiroidnih ili kardiovaskularnih poremećaja, visoke temperature, težih infekcija ili dijareje, politraume, poremećaja krvi ili hormona, niskih nivoa natrijuma, deficijencije G6PDH ili sindroma neadekvatne sekrecije antidiuretičkoh hormona (ADH)
 • U slučaju konzumacije alkohola
 • U slučaju planiranja operativnog zahvata
 • U slučaju trudnoće ili dojenja

 

Najzad, preporučuje se informisari ordinirajućeg lekara, stonaotloga i/ili hirurga  u vezi  sa primenom Hlopropramida pre planiranja operartivnih procedura.