Entakapon se primenjuje u kombinovanoj terapiji sa levodopom i karbidopom u lečenju simptoma Parkinsovog oboljenja kada su simptomi prisutni uprkos intenzivnim merama lečenja.

 

Šta je Entakapon?

 

Entakapon predstavlja inhibitor enzima katehol-O-metiltransferaze. Pretpostavlja se da deluje putem modifikacije farmakokinetičkih svojstava elvodope, te se lek primenjuje  u lečenju Parkinsonovog sindroma. U kombinaciji sa levodopom i karbidopom (ili sličnim grupama lekova) može povećati nivo levodope u cirkulaciji.

 

Kako se Entakapon primenjuje?

U principu,Entakapon se primenjuje peroralno u obliku tablet u neophodno je da se uzima u pojedinačnim dozama sa svakom dozom levodope, maksimalno do 8 pojedinačnih doza dnevno.

 

Neželjeni efekti udruženi sa primenom Entakapona mogu biti :

 

 • Vtoglavica
 • Dijareja
 • Želudačne tegobe
 • Poremećaji kinetike
 • Pospanost

 

U slučaju pojave sledećih simptoma neophodno je informisati ordinirajućeg lekara:

 • Otežanog disanja
 • Halucinacije
 • Povišene temperature
 • Konfuzije
 • Mišićne napetosti
 • Slabosti, čak i groznice

 

Kontraindikacije i mere opreza udružene sa primenom entakapona:

Primena Entakapona može uticati na sposobnost upravljanja motornim vozilom ili ručnim mašinama.

 

Pre primene Entakapona, neophodno je informisati ordinirajućeg lekara o:

 

 • U slučaju alergijske reakcije na aktivnu supstancu, metabolite ili druge lekove;
 • U slučaju upotrebe drugih lekova, biljnih preparata ili suplemenata, a naročito ampicilina, apomorfina, bitolterola, hloramfenikola, holestiramina, lekova u terapji pospanosti, dobutamina, epinefrina (adrenalina), eritomicina, izoetarina, izoproterenola, metildope, fenelzinama, probenecida, rifampina, tranilcipromina i vitamina;

 

 

 • U slučaju postojanja poremećaja funkcije jetre ili alkoholizma.

 

 • U slučaju trudnoće ili dojenja.

 

 

 

 

U slučaju planiranja operativnih procedura neophodno je informisati hirurga ili stomatologa o terapiji Entakaponom.