Eslikarbazepin se primenjuje u lečenju parcijalnih epileptičkih  napada.

 

Šta je Eslikarbazepin ?

 

Eslikarbazepin predstavlja antikonvulzivni medicament. Tačan mehanizam dejstva još uvek je nepoznat. Pretpostavlja se da deluje putem usporavnaja patoloških nervnih impulsa u moždanim strukturama.

 

Kako se primenjuje Eslikarbazepin ?

Eslikarbazepin se primenjuje peroralno u kombinaicji sa drugim lekovima.

 

Neželjeni efekti udruženi sa primenom Eslikarbazepina

 

Terapija eslikarbazepinom može povećati rizik za nastanak suicidalnih misli, naročito kod osoba sa genetskom predispozicijom. Nadalje, primena ovog leka može biti udružena sa težim poremećajima funjcije jetre, krvnih ćelija, kože ili drugih egija organizma. Najzad, eslikarbazepin može izazvati pojavu angioedema, redukovanih nivoa natrijuma u krvi kao i disfunkcije kontraceptivnih oblika hormona.

Najčešći neželjeni efekti udruženi sa primenom ovog leka mogu biti:

 • Vrtoglavica
 • Mučnina
 • Pospanost
 • Glavobolja
 • Malaksalost
 • Povraćanje

Neophodno je konsultovati odinirjaućeg lekara u slučaju pojave sledećih simptoma:

 

 • Osipa
 • Urtikarije
 • Svraba
 • Otežanog disanja
 • Stezanja u grudnom košu
 • Otoka usne, usne duplje, lica, jezika ili ždrela
 • Pojava krvi u urinu
 • Konfuzije
 • Poremećaja koordinacije
 • Poremećaja ili bolne mikcije
 • Poremećaja koncentracije ili govora
 • Poremećaja vida
 • Nevoljnih pokreta očiju
 • Uporne groznice, temperature ili suvog grla
 • Poremećaja memorije
 • Novonastalih psiholoških ili  bihejvioralnih poremećaja ili pogoršanja već postojećih
 • Novonastalih konvulzija ili pogoršnje već postojećih
 • Pojava bolnih lezija u regiji usana ili očiju
 • Crvenilo, otok, pojava plikova, deskvamacije kože
 • Pojava vrtoglavice
 • Pojava mišićnih grčeva, slabosti i spazma
 • Gubitak daha
 • Suicidalne misli
 • Pojava edema gornjih ili donjih ekstremiteta
 • Uvećanje limfnih žlezda
 • Poremećaji funkcije jetre
 • Tremor
 • Insomnija
 • Poremećaj hoda
 • Pojava hematoma i krvarenja
 • Umor ili malaksalost
 • Gojaznost

Kontraindikacije i mere opreza udružene sa primenom Eslikarbazepina

 

Primena Eslikarbazepina je kontraindikovana u slučaju težih poremećaja jetre kao i kod osoba na terapiji okskarbazepinom.

 

Pre primene Eslikarbazepina u lečenju, neophodno je informisati ordinirajućeg lekara o :

 

 • U slučaju alergijske reakcije na aktivnu supstancu, metabolite ili druge lekove

 

 • U slučaju upotrebe drugih lekova, hrane, različitih suspstanci

 

 • U slučaju upotrebe drugih lekova, biljnih preparata ili suplemenata, a naročito karbamazepina, fenobarbitola, feniotina, primidona, klobazama, omeprazola, hormonskih kontraceptiva, rosuvastatina ili simvastatina

 

 • U slučaju postojanja poremećaja bubrega, jetre, tiroidne žlezde, nižih nivoa natrijuma u krvi, psihijatrijskih ili poremećaja raspoloženja

 

 • U slučaju postojanja suicidalnih misli

 

 • U slučaju trudnoće ili dojenja

 

Terapiju ne bi trebalo prekidati naglo usled rizika od nastanka epileptičnih napada. Primena ovog leka može uticati na sposobnost upravljanja motornim vozilom i ručnim mašinama. Ovaj neželjeni efekat može biti pojačan istovremenom upotrebom alkoholai ili određenih lekova.

Neophodno je informisati ordinirajućeg hirurga i/ili stomatologa u vezi sa terapijom eslikarbazepinom.