Etinil estradiol predstavlja lek koji se primenjuje kao kontraceptiv (uključujući urgentnu kontracepciju) u cilju lečenja vazomotornih simptoma udruženih sa menošauzom, hipogonadizmom, karcinomom dojke i palijativnim lečenjem kacinoma prostate.

 

Šat je etinil estradiol ?

 

Etinil estradiol predstavlja semi-sintetički hormone koji deluje slično estrogenu. Deluje putem interakcije sa receptorima ovih hormona i povećanja hepatičke sinteze različitih proteina. Inhibira FSH hormone, te redukuje  sekreciju GnRH hormona.

 

Kako se Etinil estradiol primenjuje ?

 

 

U principu, etinil estradiol se primenjuje u formi tablet i može se kombinovati sa drugim lekovima.

 

Neželjenie efekti udruženi sa primenom Etinil estradiola

Najčešći neželjeni efekti etinil estradiola uključuju:

 

 

 • Kloazmađ
 • Mučnina
 • Povraćanje
 • Retencija vode
 • Mastodinija
 • Promene u seksualnoj funkciji
 • Poremećaj vaginalne sekrecije
 • Hiperkoagulabilnost
 • Poremećaje jetre
 • Migrenu
 • Pogoršanje simptoma porfirije
 • Vrtoglavica
 • Depresija
 • Nelagodnost pri nošenju kontaktnih sočiva
 • Pogoršanje zakrivljenosti rožnjače
 • Fibrocistične promene dojke

Kontraindikacije i mere opreza udružene sa primenom Etinil estraiola

 

Pre primene ovog leka, neophodno je informisati ordinirajućeg lekara o:

 

 • U slučaju postojanja alergijske reakcije na ovaj ili druge lekove
 • U slučaju upotebe drugih lekova, biljnih preparat ili suplemenata. Naročito acenokumarola. Aminofilina, amobarbitala, amoksicilina, ampicilina, amprenavira, anizindiona, aprepitanta, aprobarbitala, artemetera, azlocilina, aztreonama, bakampicilina, bendamustina, bosentana, butabarbitala, butalbitala, butobarbitola, karbamazepina, klavulanata, kloksacilina, kolesevelama, ciklosporina, demeklociklina, dikloksacilina, dikumarola, doksiciklina, eltromobpaga, etotoina, etorikoksiba, flukoksacilina, fosfentoina, grizeofulvina, heksobarbittola, ketokonazola, lamotrigina, mefentina, metaciklina, modafinila, nafcilina, nelfinavira, oksaciklina, oksikarbazepina, oksitriptilina, oksitetraciklina, pentobarbitola, fenobarbitola, fenitoina, piperacilina, pivampicilina, prednizolona, prednizona, primidona, raloksifena, rifabutina, rifampina, rifapentina, ritonavira, rolitetraciklina, rufinamida, sekobarbitola, kantariona, takolimus, talbutala, tazobaktama, tetraciklina, teofilina, tiopentala, tikarcilina, tiprenavira, tizandina, topiramata, tretionoina, troglizatona, ursodeoksiholične kiseline i varfarina
 • U slučaju postojanja određenih oboljenja ili drugih zdravtsvenih poremećaja
 • U slučaju trudnoće ili dojenja