Gentamicin predstavlja širokospektralni antibiotic koji pripada aminoglikozidnoj familiji antibiotika koji mogu prolaziti kroz zid bakterijske ćelije putem specifičnih citoplazmatskih proteina unutar ćelije. Kada se nalazi intracelularno, poseduje sposobnost da modifikuje celokupnu sintezu proteina kao i metaboličku aktivnost i strukturu bakterija.

Šta je Gentamicin?

Gentamicin se primenjuje u lečenju neonatalne sepse, septikemije i težih infekcija izazvanih gram negativnim bakterijama kao što su stafilokoke i Pseudomonas aeruginosa i enterobakterije (Klebsijela i Seracija su posebno aktivne).

 

Takođe se primenjuje u lečenju i profilaksi endokarditisa izazvanog streptokokama, enterokokama i stafilokokama.

 

The wording in the ointment is used for the treatment of infectious skin disease or in cases with high risk of infection.

 

Kako se Gentamicin primenjuje?

 

Gentamicin je dostupan u obliku tablet za peroralnu primenu, ili u obliku rastvora za intramuskularnu primenu i intravensku injekciju kao i uljani rastvor za topikalnu primenu.

 

Neželjeni efekti udruženi sa Gentamicinom

 

Kao is vi aminoglikozidni natibiotici, gentamicin može izazvati pojavu ireverzibilne ototoksičnosti (akustičku leziju nerva) primarno usled sistemskog lečenja: stoga je neophodno obratiti posebnu pažnju tokom administracije gentamicina kod pacijenata sa auditorno-vizuelnim halucinacijama. Primena Gentamicina može takođe delovati toksično te se preporučuje poseban oprez kod pacijenata sa bubrežnim i muskuloskeletnim poremećajima.

 

Preporuka je da se antibiotici ordiniraju prema striktnom protokolu prema odgovarajućim preporukama lekara u skaldu sa dozom i  intervalom primene.  U slučaju nepridržavanja adekvatne farmakokinetike  može terapeutski protocol učiniti neuspešnim, pa čak i usloviti nastnaaak antibiotake rezistencije.

Kontraindikacije i mere opreza udružene sa primenom Gentamicina

Nedavne studije naglašavaju potencijalnu otoksišnost gentamicina na auditorni sistem fetus ate je stoga ovaj lek kontraindikovan tokom trudnoće i ne peporučuje se tokom perioda dojenja.