Milrinon se primenjuje u lečenju kongestivne srčane insuficijencije, stanja koje se karakteriše venskom stazom i redukcijom krvnog protoka iz levog ventrikula izazivajući simptome kao što su astenija, dispnea, edem i abdominalni diskomfor. Usled toksičnih efekata koji se mogu javiti, ovaj lek se ne primenjuje u periodu dužem od 48 sati.

 

Šta je Milrinon ?

Milrinon je lek čiji mehanizam dejstva se bazira na inhibiciji enzima fosfodiesteraze III: čija aksija rezultuje povećanjem intracelularnog nivoa cikličnog AMP kao i kalcijuma i miokardijalne kontraktilnosti.

 

Kako se primenjuje Milrinon ?

Milrinon se može primenjivati peroralno ili putem intravenske  ili intramuskularne injekcije.

 

Neželljeni efekti udruženi sa  primenom Milrinona

 

Najčešći neželjeni lekovi udruženi sa primenom Milrinona mogu biti hipokalijemija, tremor i trombocitopenija.

 

Kontraindikacije  i mere opreza  udružene sa primenom Milrinona

 

Lečenje Milrinonom se ne peporučuje kod pacijenata sa teškom opstrukcijom arterija, poremećaja srčanih zalistaka ili kod individual koje su nedavno preživele srčani napad. Posebna pažnje se posvećuje administraciji lekova koji se doziraju kod osoba sa poremećajem funkcije jetre ili bubrega.

 

Još uvek ne postoje studije koje potvrđuju sigurnost i efikasnost ovih lekova kod dece te se ne preporučuje u pedijatrijskoj praksi. Nadalje, njegova upotreba se izbegava kod trudnica  ili dojilja.