Pramipeksol se priemnjuje u lečenju simptoma Parkinsonovog oboljenaj kao i sindroma nemirnih nogu.

 

Šta je Pramipeksol ?

Pramipeksol  interferira sa aktivnošću neurotransmitera dopamine. Tačan mehanizam dejstva još uvek je nepoznat,ali se pretpostavlja da može stimulisati funkciju određenih receptora u moždanom tkivu.

 

Kako se primenjuje Pramipeksol ?

Pramipeksol se primenjuje peroralno. U slučaju mučnine, unos hrane može redukovati pojavu  neželjenih lekova.

Neželjeni efekti udruženi sa Pramipeksolom

Potencijalni neželjeni efekti udrženi sa primenom Pramipeksolom:

 

 • Pojava neuobičajenih snova
 • Konstipacija
 • Dijareja
 • Vrtoglavica
 • Pospanost
 • Suva usna duplja
 • Glavobolja
 • Gubitak apetita
 • Mučnina
 • Rinoreja
 • Malaksalost
 • Poremećaji sna
 • Slabost

Neophodno je konsultovati se sa ordiniajućim lekarom u slučaju da primena Pramipeksola izazove pojavu sledećih simptoma:

 

 • Osip
 • Svrab
 • Otok lica, usana očiju, jezika ili ždrela
 • Otežano disnje
 • Stezanje u grudima ili bolove
 • Poremaćje koordinacije
 • Fizičku nestabilnost
 • Varijacije u kličini produkovanog urina
 • Tamniji urin
 • Konfuzija
 • Poremećaji seksualne funkcije
 • Nesvestica
 • Halucinacije
 • Poremećaji memorije
 • Bol, slabost ili osetljivost mišića
 • Promene u fizičkim karakteristikama mladeža ili kože
 • Psihološki poremećji, poremećaji raspoloženja ili bihejvioralni poremećaji
 • Teži stepen vrtoglavice ili pospanosti
 • Gubitak daha
 • Rapidni gubitak na telesnoj težini
 • Otežano gutanje
 • Otok šaka, donjih i gornjih ekstremiteta
 • Poremećaji vida

 

Kontraindikacije i mere opreza udružene sa primenom Pramipeksola

 

Pramipeksol može uticati na sposobnost upravljanja motornim vozilom kao i rukovanjem mašinama. Ovaj neželjeni efekat može biti pojačan istovemenom konzumacijom alkohola ili drugim lekovima. Pored alkohola, povišena temperatura u spoljašnjo sredini, fizička aktivnost i groznica mogu povećati vtoglavicu  izazvanu primenom lekova, te se preporučuje oprez prilikom nagle promene položaja, pogotovo u jutarnjim časovima.

 

Pre primene Pramipeksola neophodno je informisati ordinirajućeg lekara u vezi sa:

 

 • U slučaju alergijske reakcije na aktivnu supstancu, metabolite, duge lekove ili hranu
 • U slučaju primene drugih lekova, biljnih preparata ili suplemenata, a naročito cimetidina, butirofenona, metoklopramida, fenotiazina, tioksantina i levodope
 • U slučaju poemećaja bubrega, hipotenzije, vtoglavice, nesvestice, promene polaožaja, otežane koordinacije mišića, poremećaja sna, psihosocijalnih poremećaja ili bihejvioralnih promena.
 • U sluačju konzumacije alkohola
 • U slučaju trudnoće ili dojenja

 

Najzad, neophodno je konsultovati se sa hirurgom ili stomatologom u vezi sa primenom Pramipeksola pre operativnih procedura.