Osnovna funkcija bubrega jeste produkcija urina. Bubrezi su oblika zrna graška.

Ljudski organizam sastavljen je od para bubrega koji su lokalizovani  uz obe lateralne strane kičme, između 11-og torakalnog pršljena i drugog i trećeg lumbalnog pršljena. Svaki bubreg dugačak je približno oko 12 cm i težine oko 150 grama.

Desni bubreg lokalizovan je ispod jetre, dok je levi bubeg iza slezine. Oba bubrega primanju krv iz grana aorte – renalnih arterija. Krv protiče kroz renalne arterije ka sve amnjim arterijama do arteriola. Odatle krv cirkuliše u glomerule koji predstavljaju nakupine krvnih sudova nazvanih kapilari. Onda krv napušta svaki glomerul kroz arteriole koje povezuju male vene. Te venice se povezuju gradeći pojedinačne krupnije vene sa funkcijom odvođenja krvi od bubrega.

 

Šta predstavljaju bubrezi ?

Bubrezi su predstavljeni kao dva mala organa čija je osnovna funkcija produkcija urina. Sastavljeni  su od spoljašnjeg dela, korteksa, i unutrašnjeg dela – medule. Svaki bubreg pokriven je neelastičnom i rezistentnom kapsulom  građenom od fibroznog tkiva koaj sadrži bubrežni parenhim (funkcionalni deo tkiva bubrega), grana kvnih sudova, bubrega i intrakranijalnog urinarnog trakta (kaliksi i deo bubrežnih čašica) koje vode ka ekstrarenalnom uinarnom traktu (ostatak bubrežne čašćice, uretera, mokražne bešike i uretre).

 

Bubrežni parenhim  poseduje funkciju produkcije urina i građen je od medularnog, centralnog i kortikalnog dela. Medula se sastoji od 10 do 12 bubrežnih piramida koje utiču u renalne sinuse i kroz bubrežne čašice u kojima se koncentriše produkt uretera.

 

Sekundarna mokraća  u najvećoj meri nastaje u Malpigijevim telašcima i konvolutarnim tubulima.

 

Koja je funkcija bubrega ?

 

Iako je osnovni zadatak bubrega produkcija urina iz cirkulacije, kao i eliminacija razgradnih produkata u organizmu, ovaj organ je od izuzetne važnsoti i za ostale funkcije organizma.

 

Na primer, bubezi sekretuju eritropoetin, hormon koji promoviše sazrevanje zdravih crvenih ćelija kao  i sekreciju renina, enzima sa ključnom ulogom u regulaciji krvnog pritiska-

 

 

Bubrezi su takođe odgovorni za sintezu vitamina D radi njegovih funkcija u organizmu. Prisustvo jednog zdravog bubrega zadovoljava fiziološke prohteve organizma.

 

Bubrezi poseduju takođe sposbnost filtracije i ekskrecije raszgradnih produkata kao na primer gotove hrane, lekova, i drugih štetnih supstanci kao što su toksini. Takođe regulišu i krvni pritisak.

 

Najbitniji razgradni product jeste urea, koji nastaje od metabolizma proteina.

Urea procesom slobodne difuzije prolazi kroz glomerule u tubusnu tečnost te se ne reapsorbuje već eliminiše urinom.