Cerebelum predstavlja strukturu koja je lokalizovana na zadnjoj strani mozga, koja je smeštena ispod mozga. Predstavlja 1/10 zapremine moždanog tkiva i intereaguje sa područjima mozga koje se nazivaju vestibularna jedra, koja sudeluju sa područjima mozga zaduženih za ravnotežu (semicirkularni kanali) u unutrašnjem uhu.

 

Udružen je sa koordinativnim pokretima tela i ravnotežom dok učestvuje u izvođenju kognitivnih funkcija kao što je na primer govor. Poremećaj je najčešće udružen sa oštećenjem odgovarajućeg deal moždanih struktura, te najčešće zahvata adekvatno držanje tela, balans i pokrete.

 

 

Cerebelum takođe memoriše informacije o pokrretima, koje omogućavaju visoko kooodinisane pokrete kao što su pokreti u izarazito intenzivnim sportovima ili bilo kojoj drugoj aktivnosti koja zahteva pokret i upotrebu određenih mišića tela.

 

Šta predstavlja cerebellum ?

 

Lokalizovan na bazi mozga, na tački koja spaja mozak i kičmenu moždinu kao i ispod okcipitalnih i temporalnih lobusa cerebralnog korteksa. Te je cerebelum struktura formirana od dve hemisphere unutar koje je sadržano preko 50% neurona. Ovo predstavlja oko 10% zapremine ljudskog mozga.

 

U suštini, smatra se da je ovo mesto kontrole porketa u ljudskom organizmu.

U slučaju oštećenja cerebeluma, može nastati poremećaj motornih funkcija i položaja tela, te se impulsi u vezi sa pokretom tela stvaraju u ovoj regiji.

 

Ove strukture pimaju informacije iz drugih čulnih organa, kao što je kičmena moždina i drugi delovi mozga, koji onda koordiniraju voljne pokrete, položaj, ravnotežu, govor čineći ih preciznijim.

 

Koja je funkcija cerebeluma ?

 

Osnovna funkcija cerebeluma jested a integriše informacije iz mozga ,kičmene moždine i drugih delova tela. Cerebelum je uključen u različite funkcije udružene sa pokretima mišića tela. Na primer, bez ove strukture, ne bi bilo moguće naučiti precizne pokrete neophodne za bavljenje fizičkom aktivnošću tj.sportom, budući da cerebelum poseduje glavnu ulogu u učenju pokreta.

 

Cerebelum takođe omogućava postizanje ravnotežnog položaja. Prijem informacija iz vestibularnih receptora prisutnih u uhu i proprioceptora daje uvid u položaj tela u prostoru, cerebelum reguliše  aktivnost motornih neurona u cilju kompenzacije nastalih proeman u organizmu ili opterećenju mišića.

 

Nadalje, on koordinira voljne pokrete organizma, koji su najčešće mogući aktiviranjem odgovarajućih mišića, omogućavajući telu, rukama i nogama da se pokreću  u tečnom okruženju i koordiniranim ritmom.

 

Cerebelum ima ulogu u kognitivnim funkcijama. Još uvek nije precizno definisan mehanizam cerebeluam u koordinaciji govor i motornih veština.