Falopijeve tube (tube materice ili ovidukti) predstavljaju dva simetrična duktusa koji omogućavaju komunikaciju između ovarijuma (predisponiranih  radi produkcije jajnih ćelija radi fertilizacije) i uterusa (organa gde se vrši oplođenje i maturacija oplođene jajne ćelije).

Falopijeve tube predstavljaju fiziološko mesto fertilizacije ili mesto gde se odvija spajanje ovuma (ženskog gameta) i spermatozoida (muškog gameta).

 

Falopijeve tube napuštaju uterus kroz područje nazvano rog, koje povezjuje endometrijum i peritonealnu šupljinu.

 

Šta predstavljaju falopijeve tube ?

 

Falopijeve tube predstavljaju dva simetrična duktusa koji povezuju svaki od ovaijuma sa uterusom. Termin ‘’falipijeve tube’’ potiče od grčke reči koja označava ‘’ trubu’’ ili ‘’tubus’’. Termin ‘’Falopijeve tube’’ datira iz 16-og veka koje je u vezi sa Gabrijelovim tubama, Italijanskog anatoma koji je prvi opisao navedeni proces.

 

Falopijeve tube su dužine 12 do 18 cm, a debljine oko 3 mm. Duž ovarijuma, one čine grupu takozvanih uterinih adneksa.

 

 

Falopijeve tube anatomski su formirane na sledeći način:

 

 

Infundibulum: predstavlja prvi deo koji je levkastog oblika i predstavlja deo najbliži ovarijumima: u momentu kada se jajna ćelija oslobađa iz folikula stimuliše transport kroz same tube.

  • Ampula: dugačka oko 7-8 cm, ampula predstavlja najduži deo falopijevih tuba ii ma funkciju u regulaciji, preko kontrakcija, transporta jajnih ćelija i spermatozoida, dok se u slučaju fertilizacije reguliše tranzit embriona.
  • Istmus: delikatniji i prostire se direktno u dužini od 3-4 cm.
  • Krajnji deo falopijevih tuba (intersticijalnih ili intramuralnih) predstavljen je delovima u kojima tubusi ulaze u šupljinu materice.

 

Glavno snabdevanje kvlju jajovodnih tuba potiče krvno osiguranje jajovodnih tubi dolazi iz gornjih partija  arterije materice, koje se granaju ispod regije  tubusa da se spoje sa ovarijalnom arterijom putem anastomoze. Centralne dve trećine jajovodnih tubusa snabdevaju se krvlju od grana glavne uterusne arterije. Sa druge strane,

arterijsko snabdevanje falopijevih tuba može individualno varirati te poticati od simpatičkih i parasimpatičkih vlakana. Senzorna vlakna prostiru se od 11 i 12-og torakalnog segmenta i prvog lumbarnog segmenta.

 

Koje su fuknckije falopijevih tuba ?

 

Osnovne funkcije falopijevih tuba su dvostruke: omogućavanje migracije zrele jajne ćelije radi fertilizacije ovarijuma i uterusa; preuzimanje jajne ćelije (ženskog gameta) i spermatozoida (muškog gameta) kao i mesta spajanja muškog i ženskog gameta i olakšavanje fertilizacije.