Timus predstavlja žlezdu koja je lokalizovana na prednjim partijama grudnog koša, isped traheje. Glavna funkcija timusa je omogućavanja maturacije T ćelija, T ćelije predstavljaju vstu belih krvnih zrnaca koje imaju glavnu ulogu u imunološkom sistemu. Ova žlezda razvija se dok ne dopre do tiroidne žlezde na gornjem kraju i hrskavice četvrtog rebra na svom donjem kraju.

 

 

Šta predstavlja timus ?

 

Timus je žlezda u kojoj se vrši maturacija T ćelija.

Sastavljena je od dva lobusa različite veličine koji su povezani međusobno vezivnim tkivom i prekrivena fibroznom kapsulom.

 

Unutar svakog lobsa postoji površni region tkiva koji se naziva korteks ka o i dublji – medula.

 

 

Neke od T ćelija koje se produkuju u korteksu dospevaju u medulu odakla ulaze u cirkulaciju preko medularnih vena i potpomognute limfocitima u perifernoj krvi  i limfoidnim organima.

 

Spolajšnji omotač žlezde sadrži bojne timocite ili ćelije koje predstavljaju različite stadijume maturacije T ćelija unutar novostvorenih ćelija od kostne srži i nezrelih T ćelija.

 

Unutrašnji deo ove žlezde sastavljen je odd dva medularna regiona, koji se nadovezuju jedan na drugi te i zrele limfocite i epitelne ćelije koje sekretuju hormone (timostimolin, timopoetin, timopentin, timozin itd.).

 

 

Kada T ćelije u potpunost isazru ulaze u cirkulaciju i migriraji ka limfnim žlezdama i slezini.

 

Produkcija T ćelija iz timusa počinje u embrionalnom periodu, oko osme nedelje gestacije. Aktivnost ove žlezde koja je od izuzetne važnosti za imuni sistem, smanjuje je vremenom što započinje još tokom pubertetu i smežurava se tokom odrastanja uslovljavajući produkciju manjeg broja T ćelija. Obnova ovih ćelija kontinuirano se vši u perifernim limfnim organima.

 

 

Osnovna arterijska potpora timusnoj žlezdi i vrši se preko prednje interkostalne arterije i manjih grana iz unutašnje torakalne arterije. Venska krv drenira se u leve brahioefalične i unutrašnje torakalne vene.

 

Koja je osnovna funkcija timusa ?

 

Osnovna funkcija timusa jeste prijem nezrelih T ćelija iz kostne srži i njihovo sazrevanje.

 

Čim uspostave imunsku  kompetentnost putem maturacije, ove ćelija migriraju kroz krvotok u periferne limfoide centre (slezina i limfni nodusi), Od peifernih centara oni mogu migrirati ka mestima gde sus prisutni antigeni (na primer supstance koje undikuju reakciju imunskog sistema) i oslobađaju citotoksičke faktore (koji su toksični zaa ćelije ) te aktivirati makrofage (fagocite).

Štaviše, timus je odgovoran za obuku i programiranje T ćelija da ne napadnu sopstveno tkivo. To  se odnosi pre svega na automunost, označavajući da T ćelije mogu reagovati kao auto antigeni i protiv sopstveno tkiva.