Krvarenje predstavlja termin koji podrazumeva isticanje krvi iz krvnih sudova.

U zavisnosti od njihovih karakteristika, krvarenje može biti unutrašnje ili spoljašnje, bilo arterijsko ili vensko. Stepen krvarenja u zavisnosti je od lokalizacije krvarenja, količine izgubljene tečnosti kao i prisutnih simptoma.

 

Neophdono je konsultovati se sa lekarom u cilju adekvatne dijagnoze oboljenja, određivanja adekvatne terapije i preveniranja nastanka pogoršanja i komplikacija.

 

Koji simptomi su udruženi sa krvarenjem ?

 

U slučaj uunutrašnjeg krvarenja, krv se akumulira u tkivima ili šupljinama koje ne omuniciraju sa spoljapnjom sredinom, te krvarenje nije vidljivo. Često je povezano sa većim traumatskim događajem te pacijent može imati pridružene simptoma (kao št osu šok, hipotenzija, podlivi i/ili hematomi, ubzano disanje).

U slučaju spoljašnjeg krvarenja, krv

In the case of external bleeding, blood flows out from a laceration of the skin or a body orifice such as the nose, mouth, ears, or anus. The most common occurrence is the epistaxis, or bleeding from the nose.  Other conditions involve the following:

 

  • Otorrhagia: bleeding from the ear
  • Menoragija : abnormalno obilno krvarenje tokom menstrualnog ciklusa
  • Povraćanje krvi: krvarenje iz usne duplje najčešće je porekla iz digestivnog sistema
  • Hematuija: pojava krvi u urinu
  • Hemoptizije: krvarenje iz usne duplje koje klasično podrazumeva i gornje respiratorne puteve
  • Rektalno krvarenje: krvarenje iz analne regije koje klasično podrazumeva gornje ili donje segmente

 

U slučaju aterijskog krvarenja, krvarenje je obilno i isticanje prati srčane otkucaje.

 

Krv je oksigenirana te je u vidu svetlo crvene boje. U slučaju venskog krvarenja, kvarenje je ograničeno, pulsatilno i u vidu tamnije pebojenosti.

 

Šta se savetuje

 

Neophodna jeneodložna medicinska pomoć kod bilo koje sumnje na postojanje unutrašnjeg krvarenja.

U slučaju epistakse (krvarenja iz nosa), savetuje se prinudni položaj sa naginjanjem ka napred i hvatanje nosa vrhovima prstiju. Aplikovanje leda na prednji deo nosa može takođe biti od pomoći.

U slučaju otoragije (krvarenja iz uha), povraćanja krvi (krvarenja iz usne duplje) ili hemoptizija (iskašljavanje krvi) neophodna je hitna edicnska pomoć.

U slučaju drugog krvarenja, neophodno je konsultovati se sa lekarom i odrediti najadekvatniji vid lečenja.

 

 

U slučaju pojave krvarenja iz koštanih lezija, zahvaćena regija mora se očistiti sterilnom gazom, te previti. Savetuje se medicinska intervencija, radi prevencije nastanka daljih komplikacija.

U slučaju venskog krvarenja, preporučuje se ispiranje rane, aplikacija blagog pritiska u cilju zaustavljanja krvarenja kao  i plasiranje zavoja u cilju prevencija infekcije.

 

 

Šta se ne savetuje

 

  • Izbegavanje hane i pića (u slučaju da je rana u usnoj šupljini)
  • Izbegavati ukapavanje alkohola na ranu
  • Izbegavanje dodirivanja rane nesterilnim rukama u cilju prevencije bakterijske infekcije
  • Izbegavanje određenih lekova koji povećavaju krvni protok i usporavaju prirodne koagulacione procese