Hipomimija  predstavlja poremećaj koji se kaakteriše zamućenošću i smanjenom propustljivošću mišića regije lica koji mogu podrazumevati redukciju spontane facijalne ekspresije koja može dovesti do značajnog poremećaja voljne muskulature.

 

Hipomimija se najčešće javlja kod  osoba obolelih od depresije i prisutna je najčešće kod pacijenata sa Parkinsonovim oboljenjem. Kod individua sa Parkinsonovim oboljenjem, hipomimija je težeg stepena i udružena je sa hipertonijom facijalnih mišića, što predstavlja karakteristično obeležje bolesti.

 

Posebno je kod pacijenata sa Parkinsonovim oboljenjem hipomimija karakterisana sniženom sposobnošću adaptacije facijalne ekspresije po osnovu promena u ponašanju i deficitom  u neverbalnoj komunikaciji.

Koji poremećaji mogu biti udruženi  sa hipomimijom?

 

Poemećaji koji mogu biti uduženi sa hipomimijom mogu biti sledeći:

 

  • Depresija
  • Parkinsonovo oboljenja

 

 

Najbitnije je imati na umu da gore prikazana lista nije definitivna, te je neophodno konsultovati ordinirajućeg lekara u slučaju perzistiranja tegoba.

 

 

Koja terapija se primenjuje u lečenju hipomimije ?

 

U principu, hipomimija se ne tretira direktno, ili putem specifičnim terapeutskih protokola već  lečenjem primarnih oboljenja.

 

 

Rehabilitacioni tretman kod osoba sa hipomimijom podrazumeva tretman svake pojedinačne grupe facijalnih mišića potpomognutu primenom fotografija.

Kada je najoptimalnije konsultovati se sa lekarom ?

U slučaju pojave hipomimije, uvek je neophodno konsultovati se sa lekarom.