Leukopenija predstavlja stanje sniženog broja belih krvnih zrnaca. Referentne vrednosti belih krvnih zrnaca variraju u zavisnosti od pola i starosti osobe.

 

U većini slučajeva leukopenija predstavlja simptom određenih zdravstvenih abnormalnosti koji uslovljavaju snižen broj leukocita. Najčešći poremećaji predstavljaju oboljenja koštanog sistema, odnosno tkivu koje produkuje sopstvene bele krvne ćelije i u stanjima virusnih infekcija, autoimunih poremećaja, kongenitalnih oboljenja i karcinoma.

 

Poznato je da čak i određeni terapeutski protokoli, kao što je hemoterapija ,radijaciona terapija kao i primena antibiotika i određenih diuretika može privremeno usloviti redukciju broja belih krvnih ćelija.

 

Nadalje, čak i u stanjima anemije ili deficijencije određenih vitamin može nastati leukopenija, prouzrokujući poremećaj broja trombocita.

 

Koji poremećaji mogu biti udruženi  sa leukopenijom?

 

Poemećaji koji mogu biti uduženi sa leukopenijom mogu biti sledeći:

 

 • AIDS
 • Anafilaksa
 • Anemija
 • Reumatoidni artritis
 • Ciroza jetre
 • Denga
 • Dermatitis
 • Hepatitis
 • Influenca
 • Insuficijencija bubrega
 • Splenomegalija
 • Hipertiroidizam
 • Leukemija
 • Sistemski eritematozni lupus
 • Malarija
 • Mijastenija gravis
 • Morfološki poremećaji
 • Mijelofibroza
 • Boginje
 • Parazitoza
 • Pijelonefritis
 • Psorijaza
 • Rubela
 • Sepsa
 • Septični šok
 • Kostmanov sindrom
 • Sjögrenov sindrom
 • Mijelodisplastični sindrom
 • Tifus
 • Toksoplazmoza
 • Tuberkuloza
 • Opekotine

 

Najbitnije je imati na umu da gore prikazana lista oboljenja nije definitivna, te je neophodno konsultovati ordinirajućeg lekara u slučaju perzistiranja tegoba.

 

Koja terapija se primenjuje u lečenju diplopije ?

 

Pristup lečenju kod osoba sa leukopenijom podrazumeva stimuaciju koštane srži  na produkciju belih krvnih zrnaca. Najčešće se primenjuje terapija kortikosteroidima, ciokinima ili hemoterapije.  Primena multivitaminske terapije može takođe biti od koristi.

 

 

Ovi terapeutski pristupi najčešće se kombinuju sa specifičnim terapijskim protokolima koji mogu otkloniti uzročne faktore koji su doveli do nastanka leukopenije.

 

Kada je najoptimalniije konsultovati se sa lekarom ?

 

Kod individua sa leukopenijom, uvek je neophodno redovno se konsultovati sa odgovarajućim lekarom specijalistom.