Klinička patologija je grana patologije koja je odgovorna za analiziranje kroz korišćenje laboratorijskih ispitivanja kao što su biološki, hematološki, hemijski, imunološki, i prespiratorni testovi bioloških uzoraka tkiva iz krvi ili drugih tečnosti, i sekreta, sa ciljem ocenjivanja fizioloških parametara i pravljenju dijagnoza.

 

Šta klinički patolog radi?

Ova vrsta doktora je specijalizirala kliničku patologiju i odgovorna je za analiziranje bioloških uzoraka tkiva, krvi, ili drugih telesnih tečnosti i sekreta vršenjem makro i mikro morfoloških, hemijskij, imunoloških, mikrobioloških i moleularnih ispitivanja kako bi se identifikovalo i dijagnostifikovalo prisustvo patologije.

 

Koje bolesti leči klinički patolog?

Bolesti koje leči klinički patolog uključuju one koje mogu biti dijagnostifikovane od strane laboratorijskih ispitivanja kao što su bakteriološke, hematološke, hemijske, imunološke, i parazitske. Zbog toga se sve vrste bolesti ovih vrsta mogu dijagnostifikovati i lečiti.

 

Koje zahvate koristi klinički patolog?

Zahvati koje najčešće koristi klinički patolog uključuju makroskopsku vizuelnu evaluaciju uzetog biološkog uzorka, i mikroskopsku evaluaciju biološkog uzorka uzetog kako bi se ispitala ćelijska morfologija i naznačilo prisustvo bakterija ili drugih patogena. Brojne druge metode uključuju koloraciju kao što su GRAM, Giesma, i Grocott, imunofluorescenciju, imunohistohemiju, i kulturu ćelije gde se uzeti biološki uzorci mogu staviti na medijum kako bi se ukazalo na razvoj bakteriijskih agenata ili drugih infektivnih agenata odgovornih za bolesti.